HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 28

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

[ lg . , .... ..,QT,,L.,,,`.,,,,­ ’..,,..­ J§,·,;.s.,ï€.,,,,,. ...,,....ï,.....i,i` .,·l,·,.*:r­ï·­­,, i,»,,‘·,`.·,,,,, ~·..».,,,; ·_,....«,,,x .,;,q ‘ =,,,~,2,g.ï,,";..».,,~,..,‘*·""..t.h,,," ,‘,.,,.q~ ­· ‘;_,,..gW­
E ' · " S
l 26 ”
ij ik . veinzen, dat het verbod tot het koopen van zemelen, voor A i
I- een groot deel zal zijn geschied met het oog op ’s lands D ·
A belastingen. Daarom ook het verbod aan een’ molenaar of zijne D ·
j h vrouw en kinderen, om tevens bakkers te mogen en om- ‘
. gekeerd, dat bakkers zelfs geen aandeel in een’ korenmolen mog- · D
D i ten hebben ; zoo mogten ook de brouwers geene tappersnering ‘ t . `
l ` doen. Doch wij vermeenen tevens, dat wanneer er een minimum D
, ` D is bepaald voor het brood, zoo er een verbod bestaat tot het ver- `
* j E bakken van zemelen en er een gestreng toezigt daarop wordt ge- ‘ ‘«`
houden, dit alles van groot gewigt is voor de broodzetting, als
· een mogelijke waarborg, dat geen bedrogin de hoedanigheid van
Y " het brood het gevolg zij van prüsbepaling. Men vindt dan ook '
« . _ werkelijk in het Placaat der Staten van Holland en `West­
j i · Friesland, van 29 Maart 1680, dat het boven vermelde ver-
. i bod, met het oog op de goede hoedanigheid van het brood
is uitgeschreven. ·
I gi I Het brood moest van een bepaald gewigzf zqïn. _ . . '
Is men er eenmaal toegekomen den prüs te bepalen, i
3 ` ` die voor het brood mag worden gevorderd, en zün er voor- s
_ j zorgen genomen, om te waken, dat het behoorlük voedzame
bestanddeelen bevat, dan was het ook hoog noodzakelük, dat
j ‘ tevens het gewxgt van het brood werd geregeld, Die prijs· r
j j bepaling en opgave van zwaarte vindt men altijd vereenigd. j
t i Zie hierboven pag. 11 en 12. De meeste ordonnantiën op '
1 het gewigt en het wegen zgn allen van liuishoudelijken · _
aard en door de gemeenten zelven uitgevaardigd: men vindt i
' ze meest in de nog voorhanden keurboeken van sommige
E ; j steden, en wel velen van de 16dB eeuw, inhoudende de _
i aanstelling van vaste broodwegersg wüders, dat de Schout D
v en twee of drie van den geregte, ten allen tüde, met de je
jï broodwegers de winkels der bakkers konden bezoeken, of ­ `
«, ook, dat eens in de week de broodwegers daartoe moesten
i X overgaan , enz. - WVij kunnen ook, in het voorbijgaan,
hier tevens opmerken, dat men in het besluit van 25 Jan.
j g
la
. g