HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 27

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

‘ r 25 r
, . Tl
‘ met het werlc der brooclzetting. Die commies , onmiddelijk ’
° ' staande onder den commies­generaal tot onderhouding der li
W ordonnantiën op de gemeene middelen, kreeg zünen last
j i · van de Staten, en ontving van al de bakkers, die tot ’
. zijn district behoorden , eene vaste toelage per week , het- Z
geen alzoo zijn traktement uitmaakte. Zie Resolutie van
l de Staten van Holland en VVest­Friesland van 25 sptem­ ij jyi ¤
_ · ber 1676, waar die wekelijksche toelage der bakkers
· _ · ­ van één op twee stuiver werd gebragt. Hebben wij vroeger j
W opgemerkt, dat men ten platten lande de zetting moest h
. regelen naar de naastbijgelegene stad, waaronder het dorp ·
of gehucht ressorteerde, thans moeten wij ook vermelden,
i ` dat te dien einde door de Staten van Holland en WVest- 5,
Friesland was bevolen, dat ieder dorp of heerlijkheid l
' iemand moest committeren, om zich °s wekelijks op markt-
· dag naar de stad te begeven, ten einde naar de aldaar
` E geregelde zetting te vernemen, welke prüs dan wekelijks r l
. in het dorp moest worden afgekondigd 1.
De bak/cers noch hmme lmechts mogten zemelen koopen ï
of tie/tslaaez. Dit verbod is herhaalde malen uitgevaardigd, ,
_ ` onder anderen in 1680, 1692 en 1702. Het hield de .
‘ j strenge bepaling in, dat op boete van f1000 en met ge- g
. vaar van, naar gelang van zaken, ook aan den lüve te I
{ worden gestraft, de bakker of zijne knechts geenezeme- Q l
. len mogten koopen ol` inslaan, en geene andere mogten ver- · H 2 *
‘ v bakken of mengen in het brood, dan die zij van den molen
. . ï ` ontvingen van dat graan, hetwelk door hen tot vermaling was `
` gezonden, met zware strailen tegen den molenaar of zijne . {F
knechts , die aan den bakker dusdanige zemelen had verkocht E E
i ol` geleverd. De waarschuwingen, door de gecommitteerdc
. _ Raden daartegen gedaan, getuigen, dat die ordonnantiën ,
met kracht werden gehandhaafd. - Wij willen niet ont- 1 ‘l
/­-­~­ j ïl
z * Zie Groot-placaalboek, Deel I, pag. 2250. _.
; ä
`t
. ‘ l