HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 26

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

_ v.· ··»» ...,-.r,,.,,e. r_,_TE_? nw T, ,,,,_ ;.
i x ­ ff ‘
I ` i [ •
g = 24 5;
V ben mag berekend worden. VVij zien hierin hetzelfde be- ‘
. ginsel. Bij het bedrijf van notaris en dat van procureur ik j
werkt een vermomd gildenstelsel met eene zetting van prijs.-· , _
De broodzetting is een uitvloeisel van het vroegere gilden~ j ·
stelsel. met eene zetting van den hoogsten prijs, doch aarzelen l { ·v
wij, niet te verklaren, dat er die zetting zijn moest; wan-
r { neer men een beginsel aanneemt, dan moet men het in f
· g zijnen geheelen omvang toepassen. Men, moet consequent .
s zijn, dit kan zelfs, zoo als ik dezer dage zeer eigenaardig ­ · . ‘ ·
t hoorde zeggen, ook bij in consequentiën noodig zijn. Zoo lang r
j t hij de regering vermeende te mogen toelaten , dat elk bedrijf -
I i in weinige en vaste. handen bleef, zoolang de wedijvering tot 1
‘ i levering van de beste en goedkoopste produkten werd ge- 1 W
. weerd, zóólang moest er ook een middel zijn , om te zor-
è gen, dat er geen overmatige prüs werd bedongen, en was '
g het zelfs de pligt der regering op maatregelen daartegen _ ·
j bedacht te zijn; dit was vooral dáár noodig, waar het die `
j i levensbehoeften gold, welke onontbeerlijk waren; en dat ·
i niet slechts in het belang der ingezetenen, maar ook in
dat der regering zelve, om orde en rust te bewaren, die
zoo vaak door gebrek of duurte van levensmiddelen worden · _ `
j j gestoord. Nog in de jongste jaren zagen wij daarvan de ` j
treurige bewgzen. De broodzetting was alzoo in vorige eeuwen ·
t A een noodzalrelfj/r kwaad, maar wij herhalen, wat wij hier- f
t boven schreven, naar den geest des tijds was zij in vroe­ ­
g l gere eeuwen goed en nuttig. Zij werd dan ook in die dagen I _
t 5; niet beschouwd als eene bloote formaliteit, als eene wet, W ·
waarvan de uitlegging en meer of min naauwgezette toe- l A
passing aan ieder was vrijgelaten, maar alle op dat punt
, E bestaande instellingen en besluiten getuigen ons , dat het der
g regering te doen was, zich van de stipte naleving daarvan · .
l te verzekeren. zullen, om dit te bewijzen, op slechts
f enkele omstandigheden letten.
.E1· was in elk cl2`sm`0Z een comnzies , afzonderlijk belast
tl .
i
it

te .
tt? t · `