HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 25

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

xë ­ _ A ta,
l i
al
23 E

~ geling der prijzen, dan alleen voor zooverre de rust en _
" openbare orde daardoor konden worden gestoord.
" ~ En zoo zijn genaderd tot de groote reden , die , naar
A onze meening, in dien tijd de broodzetting noodzakelijk
V maakte, namelijk als waarborg tegen willekeurige prijs-
verhooging. Onder alle consumptive middelen is er geen
W van zooveel belang als het brood, geen, waarvan het i
gebruik nog heden ten dage zoo algemeen is. Vóór dat
Vi echter de aardappelen bij ons waren overgebragt en het
E vooroordeel daartegen geheel was geweken, was natuurlijk in
i het brood, behalve de meelspgzen, het aangewezen alge- s
memo voedsel. 4
_ Het is dus niet onnatuurlijk, dat de regering, onder
meer anderen, dit levensmiddel uitkoos en een maximum
vaststelde, waarvoor het zoude kunnen worden verkocht,
. ten einde daardoor te zorgen , dat door de bakkers geene t
i ` overmatige winst werd genomen en de speculatie, in ver~
` . band met het bestaande monopolie, aan de ingezetenen
geene nadeelen konde toebrengen. Men vergelijke hierbü
W · hetgeen wij hierboven hebben aangehaald; overal vinden i i
_ ­ hetzelfde beginsel ontwikkeld, ja in het. besluit van
` ' 25 Januarü 1826 wordt dit als eenige bevveegreden ver- tl
4 meld. Maar het is ook gemakkelijk te begrijpen, dat dáár, °
` waar het monopoliestelsel bestaat, ook aan den anderen
kant, de middelen moeten aanwezig zijn, om willekeu-
· rige regeling van prijs te voorkomen. Proteetie entpro-
· hibitie trekken altijd ééne lün, en zoo is liet ook hier.
A Men ziet het nog bij die bedrijven, waarop het monopolie-
V ‘ . W stelsel vvord.t toegepast. zullen daarvan een enkel voor-
­ beeld noemen: de notarissen en procureurs bestaan uit een · `
­ vast getal, daarvoor toegelaten of aangesteld; aan hen is j
het uitsluitend geoorloofd de aan hun beroep verbondene "L
werkzaamheden uit te oefenen, maar ook voor beide zijn tatie- .
ven vastgesteld, waarop de prijs wordt aangewezemwelke door
vt
i
L I