HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 23

JPEG (Deze pagina), 943.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

. . Vw" r . . . . er .. . .,:.v ..7 .Y., .. ,.,,.v­­Y M-,­­..YYW.,..,_,,­·~ _.»..`­,.- ,­­-,,- ;c.»-;_r¤var.
_ , 21
· Langzamerhand echter werden de gilden het middel om
. _ ’ den knappen werkman te weren en zoodoende alle verbe-
» 0 teringeu, allen vooruitgang in de industrie te smoren. De
I prijs kder Produkten was niet meer evenredig aan de waarde ,
i _ want de prijs werd naar willekeur door de leden van het .
gild geregeld, met uitzondering van die gevallen, waar de j
overheid in het algemeen belang meende te moeten tus- j
‘ i schenbeide komen , en iedere voortbrenger kon , ten koste `
A W . der gezamenlijke verbruikers , zijne dikwerf slechte produk-
ten duurder verkoopen dan de evenredigheid tusschen aan-
vraag en aanbod van zelve voorschrijft. -­ Men beweerde (
i echter het voordeel op vier gronden: =
i. 10. Dat het werk zooveel beter was.
20. Dat bedrog werd geweerd. -
‘ i 30. Dat geen tak van industrie konde verloren gaan, daar E i
voor ieder vak menschen te vinden waren, die, begunstigd
door beschermingsregten en belettingsmaatregelen zich ge-
rust daarop durfden toeleggen. ‘
4°, Dat ieder lid van het gild van zijn bestaan was ver- ` i
j zekerd. · i
. W zullen die argumenten niet in het breede wederleg­
· ` gen, Het zal wel geen betoog behoeven, dat men dáár
geen beter werk kan verwachten , waar de beste werklie- à
‘ den geweerd of althans kunnen geweerd worden, dat zoo
er ergens bedrog kan bestaan het dáár zal zijn , waar men l
j `zeker is debiet te zullen vinden, dat niemrmd behoeft te i
. · zorgen voor de instandhouding van den eenen of anderen tak j
van industrie en vooral niet, wanneer het bestaan daarvan l
met de ligging van het land, met de geaardheid der inw0­ ·
_ ners in strijd is of door het niet aanwezig zijn der grond-
stoffen wordt verboden, en dat de rustige zekerheid , om `
_ door het rnonopoliestelsel, ondanks zich zelven, een goed
bestaan te vinden, niets anders is dan het belang van het
' individu, in strijd met het belang van het algemeen. De l
l