HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

ë .
. 20 ­ ,
j beroep om hun bedrijf aan te moedigen en elkander, zoo- ·
veel mogelijk, hiervan de vruchten te verzekeren tegen nog ­ . I
bestaande overmagt. Die vereenigingen nu kregen eindelijk A
zooveel kracht, dat zij door de overheid openlijk werden er- =
kend, I den naam van gilden aannamen en het regt verkre­ _
l .. . · • g
· gen, dat alleen hg , die tot een zoodanig gild behoorde, dat j
f beroep mogt uitoefenen. Ieder beroep vormde dus een j
gild , had zijne eigene wetten en hoofden, en deed soms A A I
i zelfs den vorst, of hem , die aan het hoofd van het bestuur ‘
j j stond, zweren zijne regten te zullen handhaven. 4 In 1749
verkregen de gilden eene nieuwe herziening en nieuwe reg- _
j ‘ ten, en oefenden eenen belangrijken invloed uit op, ’s lands
bestuur. ­­- Zij hadden hu_nne hanier , hunne beschermheili- ­
l i gen, hunne verdediging , kamers van discipline en raden,
j W met één woord, waren geheel onafhankelijk. In Frank- '
jv rijk en ons bestond alles bijna uit gilden. In Engeland _
j j en Pruissen, en in de meeste andere landen, waren zij in
lj de voornaamste steden.
i _ Een groot onderscheid echter bestaat er tusschen de
j , gilden ten tüde der oprigting en der afschaffing: was _
l j vroeger het hoofddoel kundige arbeiders en vrijheid te ver- · _
j j krijgen , later was het enkel monopolie en de grootste dwang. ‘
VVQ zullen hier niet al de voorregten en reglementen
i dier gilden nagaan, maar ons alleen bepalen tot het zoo '
j bekende, dat niemand eenig beroep rnogt uitoefenen dan
j hij , die tot het gild behoorde ; dat niemand in het gild kon i
g komen dan na afgelegde proef voor de leden van het gild. ­ ’
V * In 1367 bevestigde de Ruwaard ALB121¤crr·r het verdrag door Dordrecht
A met de wilden emaakt. Zie Groot-Charserbocls, Deel III, a<>‘,217cn218.
, D g P e
i * Volgens sommigen, zouden eertijds de gilden genootschappen zijn ge-
!. i weest ter uitoefening van openbare godsdienst, en zich tot het gebed en
l het vereeren van altaren bepaald hebben , waarbij zich in die dagen, als _
van zelve voegde , de verdediging van het vaderland enj waarin zich het
Kruis- of Lieve Vrouwcgild, te Amsterdam. bijzonder zoude hebben ,
j onderscheiden. i
l
i
E
E
X
I" -­ I er j c I , e... ,.w`Ai­»