HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 21

JPEG (Deze pagina), 914.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

l
‘ II. i
. De hroodzetting, de van regeringswege vastgestelde hoog-
_ ste prijs van het brood , is eene instelling , die in deze eeuw
niet te huis behoort, doch klaarblijkelijk van vroegere een-
_ i wen afkomstig is en ook de kenmerken van dien tijd draagt.
Naar mijne bescheidene meening staat die instelling in on- _ i
. _ middelijk verband met de gilden, en wanneer men let opl
alle verordeningen en voorschriften , zoo van vroegeren tijd , j
I als die nog op dat stuk bestaan, dan komt men tot de I
gevolgtrekking , dat het systeem , in zün° geheelen omvang ,
. E moet worden beschouwd en dat daarom ieder onderdeel t
zoo verkeerd niet is, als waarvoor het, door het glas van E
latere tijden bezien, wordt gehouden, wanneer men het
· alleen op zich zelve ontleedt en slechts het oog vestigt op g
I de misbruiken. Men moet de zaak in zijn geheele verband
nagaan.
I zullen voor het overige wel hier in geenen deele
pleiten voor het behoud der gilden en vooral niet, zoo
E _ ` als die, meer en meer verbasterd, van hunne vroegere be-
­ stemming ontaard waren. Een enkel woord echter over
_ den oorsprong. ‘ lg
In het begin der 12<ï¤ eeuw was de toestand der indus­ j
trie in Europa zeer slecht. Al wie geen ridder of pries­ r
ter was, was zoo goed als slaaf. Alleen eenige steden in j
Italië maakten hierop eenig onderscheid. Groote steden wa- I
ren er büna niet. Toen in het begin der 13dB eeuw de j
steden zich eenigzins vormden, kregen ook de bewoners
­ eene zekere meerdere vrijheid , die een waarborg voor hun
· t particulier eigendom scheen te zullen opleveren. Ongeveer
in diezelfde eeuw vereenigden zich menschen van hetzelfde
2 * A
s I . E
M; _.., -I” E rr._. t t r .,,. te er