HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 20

JPEG (Deze pagina), 965.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

E ·
; 18
prijzen van graan, toe te staan dezelfde som te bedingen. 4
A En hiermede meen ik in korte trekken te hebben aan- _
Q getoond , wat de broodzetting is, hoe die volgens de tegen- ‘
woordive wet behoort te worden ere eld en wat het rond-
,. tx id ii g
ä beginsel is Geweest dat tot deze instellin van vroe ere
u U ¤ g g
; eeuwen onder anderen heeft aanleiding gegeven. ­­­
mogen echter niet onopgemerkt laten, dat vroeger niet al-
leen de prüs van het brood door de overheid werd vastgeg _
· steld , maar dat ook verscheidene andere consumptive mid- ‘
j delen aan eene prrjsbepahng waren onderworpen. Zoo vindt
j men onderscheidene voorschrilten omtrent het bier, dat per _ _
t E vat niet meer dan eene zekere som mogt kosten'; zoomede, _
dat in 1676 veen ka italist van ‘2000 en daarboven de .
E U P
J zoogenaamde dun scherp- of scharrebieren (goedkoope bie-
ren) mogt inslaan, zonder consent der Magistraat, opdat dit 4 J
bier, zooveel mogelijk, voor den minderen man zoude be-
t waard blijven. Zoo heeft men in vele steden eene zetting op
j het meel gehad, voornamelijk gedurende de kermis, evenzeer .
l . - .
j eene zetting op de zeep en meer andere artikelen , welk een .
en ander echter langzamerhand in onbruik is geraakt, doch
j die vermoedelijk alle met hetzelfde doel zijn vastgesteld. t
Wi` zullen daarbi` evenwel niet bli`ven stilstaan maar I
j J J J
jl tot ons onderwerp terugkeerende , in de tweede plaats aan- J ·
‘ J toonen , dat de broodzetting , wil men ze regt laten weder- .
j ` varen alleen moet worden beschouwd in verband met in-
’ .
stellingen van vroegere eeuwen , ja , dat, met het oog daar-
i op , die maatregel in der tijd goed was, voornamenlijk,
j wanneer men ook let op de maatregelen van voorzorg en
l _ toezivt die daarbi` behoorden te worden in acht genomen.
ä 0 > J U
i_ * Dit zou dezelfde reden zijn als waarom in ’s Gravenhage de spaar
kas is opgerigt.

l .
t s
{ ' .
` ‘ "` , "” J ,r,..