HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 19

JPEG (Deze pagina), 936.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

,,_,_____g` Vr__ , ,_,Y,__ ( Hr N we . .. we V V W -ir Y- «»­«--~ -»«- ­-~­ -~«
o 17 jj
. eenen vasten en zoogenaamd betamelijken prijs te stellen,
l desniettegenstaande, bij duurte van levensmiddelen of hon-
. gersnood, van die zetting werd afgeweken, zoo als b. v. in
1698 1 in Amsterdam , bg resolutie van heeren Hegeerders , r
‘ A ‘ dato 7 November van dat jaar, werd afgekondigd, hoe .
` ieder dit begeerende, het roggebrood voor een en een
_ halve stuiver onder de zetting konde bekomen, een maat-
regel, die insgelijks in onderseheidene steden, later bij
' wijze van subsidie is genomen.
i` De rede hiervan was, dat onderscheidene resolutiën
V was bepaald, dat de bakkers gehouden waren het brood te
' verkoopen voor zoodanigen minderen prijs, als de Ofïicier
_ ·. en Magistraat der plaats zouden goedvinden dien te bepa­ A t
_ len, terwijl ook dikwijls uit de stedelijke kas, bij wijze
i van bedeeling , het te kort der zetting aan de bakkers werd
betaald.
, Dat men nu eene som bepaalde, waarvoor, als hoog-
, _ sten prijs, het brood konde worden verkocht, laat zich J
· i gemakkelijk verklaren, met het oog op de bedoelde va~ i
derlüke regering van dien tijd , de gilden en de meerdere
_ . · voorbeelden van duurte en hongersnood; doch wij heb- L i
ben geene goede redenen kunnen Vinden, waarom niet j
beneden dien prijs konde worden verkocht, daar de geza­
‘ menlijke verbruikers eenen te lagen prijs nimmer kun-
nen worden benadeeld, tenzij het moet zijn geweest om g
I ` bedrog in de kwaliteit van het brood te voorkomen 2 of V
· wel om de leden van het gild bg verlies, ingeval van
_ ‘ ' duurte , weder te gemoet te komen door hun , goedkoope j
· E 4 Van Loon, Nederlandsche Historieperzningen, Deel IV, pag. 228. j
Gnoom PLACAATHANDEL, Deel V, pag. 1327. ·
. 2 Men vindt in de beschrijvingen van Delft gewag gemaakt van een - .
" broodhuis ten tijde van Graaf FLORIS V, zoo mede dat die ook op meer t
, andere plaatsen waren. Zoude men niet mogen aannemen, dat zoo t
iets hiermede in verband staat?
2 .
I