HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 17

JPEG (Deze pagina), 967.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

»j l i Age
i . i iii
Y / · ii
~ ‘ ïö
i
· i de strenge bepalingen van het besluit van 25 Januarij
1826 eenigzins te moeten wijzigen , en, behalve eenige i
aanschrijvingen van minder belang, verscheen er op 15 April
j 1843 een ander besluit, houdende nadere algemeene be- _
palingen nopens het onderwerp, waarbij zeker veel van j
_ het vorige besluit werd behouden, maar waarin onder i
Y _ anderen deze zeer belangrijke verandering werd gemaakt: Q;
»Bijaldien nogthans het bestuur van eenige stad of ge?
i »meente vermeenen mogt, dat er afdoende redenen be-
i >> staan om de bedoelde broodsoorten of ook sommige der- G
>> zelve, niet aan de zetting te onderwerpen, zal het
X >>collegie van Gedeputeerde Staten de aanvragen daartoe
" >> van zoodanig bestuur, zulks oirbaar achtende , kunnen p
» toestaan.” · i
Van dien tijd af moeten wij de broodzetting van rege- p
i ‘ ringswege voorgeschreven, meer als eene aanbeveling dan
_ als eene wet beschouwen. Men wilde ze niet afschaffen, r
i W men behield zelfs alles, maar men liet het aan iedere g
[ stad of gemeente over aan Gedeputeerde Staten te vragen i
‘ zich niet aan de broodzetting te onderwerpen, - Van G
J. lieverlede is hiervan door enkele plaatsen gebruik ge- 1
­ { maakt, doclr het meerendeel behield ze en behoudt ze
` nog, zonder zich echter strikt aan de bepalingen der wet 1
, "j" . ‘ te houden L 1
ï zagen dus uit al het bovenstaande, hoe de brood- ,
- . zetting reeds voor aloude tijden heeft bestaan. Vraagt men , ­ T
met welk oogmerk men tot dien maatregel is gekomen, t
§ Y dan moet de reden daarvan deze zün: de overheid, zooveel
i mogelijk de zorg op zich genomen hebbende voor de stof-
W felijke belangen der onderdanen te zorgen, wilde een «
j I- ‘ In Engeland bestaat geene zetting. ­­ In Frankrijk overal, zelfs in i
` I; Parijs, met een vast bepaald getal bakkers. - In België vindt men de ‘
. zetting in sommige plaatsen wel, op andere niet. - Men vergelijke l
r hierbij de Gids van Mei 18-18, waar men deswegens verscheidene andere l`
g merkwaardige mededeelingen vindt.
{ è
9i
§
,/i"*” ‘,‘. ZQ, o