HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 16

JPEG (Deze pagina), 973.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

g ät r t i
l ` t
. 14 ~ ~
j ‘ 1°. Door welk onderzoek men tot de v.aststelling der ‘ i
_ zetting incest geraken, (hoeveel graan voor eene hoeveel-
,,4- -3.: heid brood noodig was, welke uitgaven de bakker moest
~ doen en welke winst hem konde worden toegestaan) 4.
j . 2**. Op lioedanige wijze de plaatselijke besturen de zet-
. ting moesten vaststellen en veranderen, waarbij speciaal in .
jj ‘ aanmerking komt, dat binnen de drie laatste dagen van _ .
r iedere maand de zetting moest worden geregeld voor de
. sj volgende maand , naar gelang der veranderingen in de graan- E
prijzen. _ r
3°. Maatregelen van policie en middelen van toezigt, _
ig 'I welke laatste gestrengelük toegepast, misschien eenen be- ' j
i ii hoorlijken waarborg konden opleveren. I
, iï Na dat Koninklijk besluit werden de noodige proefne- j
Q ‘ mingen gedaan, de tarieven der vaste grondslagen door
Q Gedeputeerde Staten vastgesteld in tabellarischen vorm i i
i " en door den Minister van Binnenlandsche Zaken goedge­ _
j ;; keurd 2, De broodzetting was alzoo verpligtend en alge- W
E in A meen werden die voorschriften opgevolgd. Naburige ste-
g l den raadpleegden met elkander en ieder kondigde in zijne
E ig gemeente den hoogsten prijs van zekere broodsoorten af,
welke prijs daarom toch bijna in iedere plaats verschilde. - i
X In gemeenten van geringe bevolking regelde men zich Q
’li ‘ i . naar de zetting, vastgesteld in naburige gemeenten, met , "j . `
a verandering der opcenten op het gemaal. . Alleen hetgeen li
i betrekkelijk de middelen van toezigt op de goede hoeda- ­
_ mgheid van het brood aan de plaatselijke besturen was
_` voorgeschreven werd grootendeels , op de meeste plaatsen , . i ,
verzuimd of aan anderen, zelfs partijdigen, opgedragen.
_ In Hetzij nu door het niet naleven van die middelen van
ä pi toezigt, of ook wel uit overtuiging van het onstaathuis­
houdkundige van den geheelen maatregel, men begreep i` Q
* Zie § 4-18 derllnstructie. t
¤ Die voor Holland verscheen op 29 November 1828.
l v i
i
E
i i