HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 15

JPEG (Deze pagina), 937.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

t ‘ il
‘ . ` 13 `
maximum, met vrijlating om het brood al dan niet be-
5 ` neden dien prijs te geven.
Men is eindelijk tot dezen tevens meer gelükvormigen
maatregel gekomen , tengevolge van het Koninklijk besluit .
· { ' van 25 Januarij 1826, waarvan de lezing bijzonder _
aanbevelen, omdat hierin het geheele systeem is ontwik- . i
_ keld. VV zullen in enkele büzonderheden daarvan treden, gg
j omdat daaruit hoofdzakelijk de geschiedenis en tegenwoor- K
dige grondslag der zetting blijken.
i In dat Koninklijk besluit dan, waarbij tevens alle vree- l
ger bestaan hebbende ordonnantiën op de broodzetting
‘worden afgeschaft, zijn opgegeven de regelen, naar welke
de zetting moet geschieden; die regelen waren vaste en ç
j oe1·cmderlqy'/ee grondslagen. De vaste grondslagen beston-
s den in: g
tt. De hoeveelheid ponden broods , welke een mnd graan j
l oplevert.
l ‘ b. De kosten, die vereischt worden om het graan tot
` brood te verbakken. ‘ l °
0. Eene, naar billijkheid, vast te stellen winst voor
l den bakker, waarbij echter in geenen deele mag, gelet
_ worden op het getal bakkers , in de stad of gemeente
‘ aanwezig; -­ dit alles vast te stellen door Gedeputeerde 4 i
Staten, volgens daarvan te maken tarief. ·
j De veranderlijke grondslagen, vast te stellen door de
plaatselijke besturen, bestonden in: · Q
co. Den prijs van het graan. t
[2. De rijks- en plaatselijke belastingen op het gemaal.
Mogt er dus vroeger ook al een minimum hebben be-
· staan, bü dat Koninklijk besluit was het bepaaldelijk op-
geheven en alleen de hoogste prüs voorgeschreven. Wij-
‘ ders was daarbij gevoegd, behalve de memorie van toe- · J
3 lichting , eene instructie tot het regelen en invoeren dier
· I gewijzigde broodzetting, inhoudende: t
I E
· ä
al .
i 2
l . i