HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

l . 3 ­ ` ' g
V V 12 ‘ _
Z vervuld. -­ Vele van die oude instellingen hadden die
V controle op de belasting tot nevenbedoeling. Van waar à K
anders de nog op vele plaatsen bestaande vleeschhallen,
j die men oogenschijnlijk nog behoudt als ruime en zincle-
1 lijke bergplaatsen van het vleesch? En zouden de vroegere ·
i broodhuizen niet even zeer gedeeltelijk met het oog op
` het toezigt over de belasting zijn opgerigt? ,
" Vroeger was ook overal een minimum bepaald , d. i. de j
nl laagste prijs, waarvoor het brood konde worden verkocht, _
lj krachtens de ordonnantie op het gemaal en de herhaalde-
, W lijk op dat stuk gedane waarschuwingen en publicatiën. V
E Het was eene verpligting voor den bakker of broodverkoo­ ,
fi per zijne waren voor den, door de overheid, vastgestel­ ,
z den prijs te verkoopen. Zoo vindt men onder anderen in j
de Keurboeken der stad Delft van het jaar 1717 eene I
`Q resolutie, waarbij alle andere vroegere keuren worden af- _ 1
i geschaft en de zaak op nieuw wordt geregeld en waarin
onder anderen voorkomt, Art. III: » De hackers sullen haer Q `
>> preeiselijk moeten reguleren na de setting en daeronder §;
»niet verkoopen, ’t zij voorminder prijs of met toegeven
g >> van eenig kleijn goed, timpen, koeckjes, scheurbollen, ,
it >>blom, paesbrooden, deuvecaters, of yts anders, ’t zy .
>>directelyk, of ook by afrekening op den kerfstok, of
V M >> met afrekening by de sack of op hoedanige andere in- § ·
P " bdirecte maniere het zoude mogen syn., Art. IV. Wij-
N » ders om voor te komen dat de goede hackers, door
J , » anderen niet geprangt werden, haer brood voor minder
l · >>prüs te moeten geven of haer calanten te verliesen , werd
>>by desen geordonneerd. Dat niemand, °t zy hacker,
1 _ >>"t sy een ander ingesetene sig sal vervorderen eenig `
,_ , »accort te maken, om brood te leveren beneden de set-
>>ting, ’t zy directelyck of by indirecte manieren in ’t U
>>voorgaende articul gemeld.”
Later en thans bepaalt zich de zetting alleen tot het i ·
~ » 2

· i
V 1 .

. l { ·