HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 13

JPEG (Deze pagina), 951.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

M r.7.Y.,?,NïFT:vy_vF;-;;·r«Y··- ~-vr - · ·VY·’ ··v­ ·’""·"‘ W MY ·‘~"r· ·v"·r·#·
.l ..V;
1 1
" g 11
· » aen dependeert, onder anderen mede gheoccasioneert 1
»d0ordien het broodt ten platten lande , op geen seeckeren
· . » prijs plachte gestelt te worden. Soo ist, dat wij daerinne
· >>willende voorsien, vooreerst goedtgevonden, verstaen ende 1
>> gheordonneert hebben gelijck wij goedtvinden , verstaen
>> ende ordonneren midts desen, dat tot weeringe van alle l
>>frauden, die jegenvvoordigh in ’t voorsz. important mid- r
l >>del van ’t gemael gheschieden, de voorsz. zettinge van i
>>°t broodt ten platten lande sal worden geïntroduceert
i >> ende in train gebracht in voegen ende manieren hiernaar 1
g i>> volgende. Dat namentlijck een roggenbroodt van twaelf 1
l >>ponden ghewichts in de dorpen ende gehuchten ten plat- 1
l v >> ten lande , acht penningen minder t°elckens sal worden l
>>gl1estelt, als ’tzelve roggenhroot geset sal wesen in de
` ‘ ‘ >>hooftsteden van de quartieren der verpachtinge, onder 1
[ » de welcke de voorz. dorpen ende gehuchten resorteren, j
» minder en meerder gewichte naer advenant. Dat voorts
» het tarvvenbroot van drie ponden gewichts, vier pennin-
» gen minder ten platten lande sal worden geset als in de l
»vo0rsz. hooftsteden geschiet , enz. j
1 >> Ende opdat de voorsz. settinge van lt broot ten platten
A »lande , des te beter moge werden onderhouden: soo or-
i J >>donneren ende statueren wij wijders dat de hackers ende
dl" >>slijters van ’t broot, haer naer de voorsz settinge van
‘ »°t broot punctuelijck zullen hebben te reguleren, sonder
¥ »eenich broot, tot hoogar ofte oock tot lager prijs, onder i
>>eenigerhande pretext, oock niet bg toegilte van ijets ofte l
1 >>andersints , directelijck ofte indirectelück te verkoopen.” 1
r merken hierbij op dat, zoo als uit de woorden der ·
X resolutie blijkbaar is, men gedeeltelijk tot dien maatregel
. gekomen is, om des te beter toezigt op de belasting te 1
j _ kunnen honden, tervvül het ons niet onwaarsehünltjk voor- - 1
. komt, dat de zucht om de bakkers, die in de steden
i woonden, te beschermen hierbij eene hool`drol zal hebben i