HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

lj, [ rig.! · j
i 1 .
1 :» , · i
. V ` j
` 10 r
i van zijnen grootvader Hendrik II schijnt te hebben bestaan; ‘
V ­ In 1315 werd Engeland door een’ hongersnood bezocht,
lf E geduchter dan eenige andere, dien men tot nog toe had ·
gekend, en waardoor de prijzen der levensmiddelen, ver _ ’
boven het vermogen stegen van de middelklassen des volks.
j ‘ Het Parlement, in de algemeene ellende deel.nemend wil-
lende voorzien, beval, dat men alle levensmiddelen tegen
gematigde prijzen zonde verkoopen en nam op zich die
VE E te bepalen. Het gevolg was, dat alle voorwerpen, in j
¢‘,_ plaats van tegen of onder den bepaalden prijs te worden
,2 verkocht, geheel aan de markt werden onttrokken. Gevo-
_ gelte zag men zelden, vleesch was er in het geheel niet
l te vinden; de schapen stierven aan eene besmettende ziek- l
a te, en alle soorten van graan werden tegen verschrikkelük
hooge prijzen omgezet. Straks, met het volgende jaar, i '
I liet het Parlement, zünen misslag inziende, de prijzen der _
Q2 ii levensmiddelen aan de markt over.
De broodzetting schijnt, zoo elders als hier te lande,
het eerst op de steden te zijn toegepast. Zoo vindt men _ H
daarvan gewag gemaakt te Groningen in 1404, te Leeuwar-
I den in 1542, te ’sHertogenbosch in 1545, te Amsterdam en te 1
li V Haarlem reeds vóór 1483, te Delft in 1554, te Utrecht voor j
4; [ 1600, te Dordrecht in 1601, te Gouda in 1696, enz. Eerst later Q
vi U W werd ook die prijsbepaling ten platte lande ingevoerd, onder 'M
i anderen eene resolutie van de Staten van Holland en '
VVest­Friesland , dato 20 Jiulij 1655 , en dientengevolge ge- i
dane waarschuwing op S December in hetzelfde jaar en 7
r Mei 1664 1, waar onder anderen lezen: >> De Staten j
E ~ >> van Hollandt ende West-Vrieslandt doen te weten: alzoo I
I >> in ervaringe komen, dat hoe langhs hoe·meer, wer-
­_ >>den geëxcogiteert ende gepleegt vele ende verscheijden i ­
»frauden, ten aenzien van onze gemeene lants Imposten, j
>> ende voornamentlick op "t gemael, met hetgene daer i -
* Zie Groobplacaatboclc, Deel I, pag. 1788 en Deel II, pag. 3165. ii
l S