HomeDe broodzetting, onnut, schadelijk, ongeoorloofdPagina 10

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 46.90 MB

A ’ 1 v “""¥“ ’ ‘` W *" in
,f i _ /`i
ix . ‘‘_ , · { e
äl ·
j 8 Z
t meenten niet dezelfde zün, hetgeen natuurlijk op dien prijs ‘ `
Q belangrijken invloed uitoefent, omdat die prijs, door het ’
r bestuur geregeld , tot grondslag heeft, de kosten der grond-
stolfen: het graan, het zout, de melk, de gist, diverse
kleinigheden, verder de belasting, de onkosten van brandstof,
het maalloon , en de door den arbeid verkregene winst, waar-
ïï- van.dat gedeelte van den afval wordt afgetrokken, dat nog .
jj eenige waarde heeft. De prijs van het brood hangt dan . · `
ook, voor iedere stad op zich zelve, tegenwoordig geheel af I i
van de berekeningen van het bestuur, .al of niet behoorlijk `
te voorgelicht door commissarissen , welke door de bakkers uit `
i hun midden gekozen zgn , en van de zoozeer van speculatie ._
afbangende marktberigten ; -­- vandaar, dat de steden in
vroeger dagen, om , zoo mogelijk, eene gelijkvormigheid in ·
den prijs te verkrijgen , zich trachtten te vergewissen van den i
prijs, die in groote steden werd betaald. Zoo werd b.v. in ,
Leiden, tusschen 1740 en 1750, de prijs van het rogge-
brood berekend naar de zetting van Amsterdam, en die j
van het tarwebrood naar het voorbeeld van Rotterdam. j
tg Zoo als wij straks zullen zien bü de behandeling der op " KV
dat stuk bestaande verordeningen, zijn er thans bijna overal V
tarieven gemaakt, in verband met gedane proefbakkingen, als i`
ik mü eens zoo mag uitdrukken, ten overstaan van Burge­ l
E meester en` Wfethouders, waarbij alle onkosten, hierboven `
vermeld, zün berekend, vermeerderd met eene door elk be- Z _
stuur billijk geoordeelde winst; naar aanleiding van dit een ‘ Z
en ander wordt de prüs bepaald, boven welken het brood i .
niet mag worden verkocht, welke prüs dus alleen maar be- W
hoeft veranderd te worden naar gelang van het rijzen of dalen
der granen en het veranderen van de belasting en opcenten ` “ ·
op het gemaal.
Reeds in de middeleeuwen _vindt men aanteekeningen,
ir dat van regeringswege een maximum was gesteld op het j
verkoopen van graan. In Frankrijk werd door Koning i
llj

Ft i ‘