HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

li
j

je .. 6 _
`
Fi De gewoonte om de akkers van mest te voorzien is reeds zeer
F oud, bijna zoo oud als de landbouw als tak van bedrijf zelve.
li Geschiedde bemesting toen, en nog zeer lang daarna, geheel uit over-
levering zonder eenigen wetenschappelijken grondslag, zoo is daarin
‘_ in de laatste tientallen van jaren een geweldige verandering gekomen.
F Die verandering heeft haar oorsprong gevonden in langdurige bota-
nische onderzoekingen. In het midden van de vorige eeuw trachtte
j men steeds meer in de geheimen van de natuur door te dringen, en
dat wetenschappelijk zoeken is voor de practijk van enorm veel belang
geweest. Men had opgemerkt, dat bij de verbranding van iedere plant
j het grootste gedeelte van de plantensubstantie werdween, een klein
t gedeelte evenwel bleef steeds achter als asch, onverschillig hoe lang
_ men gloeide. De deelen, die verdwijnen of vervliegen, zijn in hoofd-
`A zaak de z. g. organische bestanddeelen. Wat achterblijft, de asch, blijkt
bij scheikundige onderzoeking uit een groote verscheidenheid van
i mineralen te bestaan. De vraag, die zich nu voordoet, is deze : << Is die
l asch een werkelijk bestanddeel van de plant of is het plantenleven
Z zonder haar ook mogelijk? » Dit is een vraag geweest, die zeer lang
op een afdoend antwoord heeft moeten wachten. Door de onder-
j zoelringen van Wreomlm & Por.s·roRr=1= is tenslotte streng wetenschap-
j" pelijk bewezen, dat sommige der mineralen, die in de asch aangetroffen
j worden, voor het leven van de plant onontbeerlijk zijn. Zoo is men
t tenslotte tot de volgende tien elementen gekomen, welke géén van
j allen door de plant gemist kunnen worden. Namelijk:
Zwavel, Magnesium, Calcium en Ijzer.
Kalium, Phosphorus en Stikstof.
Koolstof, Waterstof en Zuurstof.
i Van al deze stoffen komen de drie laatsten zoodanig en in zulke
7 enorme hoeveelheden in de natuur voor, dat de plant aan deze wel
nimmer gebrek zal behoeven te hebben, tenminste als voor een goede
j grondbewerking is zorg gedragen. Deze stoffen toch worden voor het
grootste gedeelte door middel der bladeren uit de atmosfeer opgenomen. 1
Ook de wortels hebben voor hun leven een zekere hoeveelheid zuurstof h
ë noodig; daardoor is het dus noodig, dat de bodemlucht voldoende
i van deze stof bevat, iets wat steeds het geval is, als de grond
ë goed losgewerkt is, waardoor een gezonde luchtverifersching kan
j plaats vinden.
lt
x