HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.52 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

9. ‘
lil? ' i j
we 32
gt` _- __ G;
è 3. Aardappel. E
[ Hier heeft men onderscheid te maken tusschen fabrieks- en eet-
aardappelen.
nl In een normalen eetaardappel-oogst van 300 H.L. knollen en
, 1500 K.G. verdord loof is aanwezig :
` 73,5 K.G. N. 33,5 K.G. P2 05. 119,5 K.G. K2 0. tl
Een normale oogst van fabrieksaardappelen, die gewoonlijk dubbel
1 zoo groot is, bevat ook dubbel zooveel minerale bestanddeelen. 'f
De cultuur van den aardappel, waarbij de grond over groote
iï diepte goed losgemaakt wordt en dit door het veelvuldig hakken
2, ook blijft, brengt met zich, dat de nitrificatie hier gunstig verloopt. i
Bemest men dus in het vroege najaar met stalmest, dan zal het van
den bodem afhangen of nog stikstof-hulpmeststof moet worden aan-
gewend of niet. Na zoo’n bemesting zal men niet meer dan j; 100
K. G. chili behoeven te geven. Waar men niet met stalmest kan
bemesten, geeft men ;l· 300 K. G. chili voor eetaardappels, en dubbel .
; zooveel aan fabrieksaardappelen en meer. Ook moet nog opgemerkt
worden, dat men, na verbouw van vlinderbloemige gewassen, op de § t
{ stikstofbemesting kan bezuinigen, en wel met één baal per H. A.
Uit ’n eenige jaren voortgezette proef van Dr. SJo1.1.EMA op ouden
ï veenkolonialen bodem is gebleken, dat een volledige kunstmest-
bemesting meer zetmeel produceert dan stalmest, terwijl chilisalpeter
" betere resultaten gaf dan ammoniak.
i ï Als voorbeeld voor een voldoende aardappelbemesting zou ik
ï de volgende hoeveelheden willen geven :
g Zonder stalmest.
, jj 300 K. G. chilisalpeter, 300 - 400 K. G. super. of een overeen-
‘ vf stemmende hoeveelheid slakkenmeel, 300 ­- 400 K. G. 40 0/0 kalizout.
jj? f Voor den aardappelverbouw neme men liefst de chloorvrije kali-
V zouten, tenzij men de andere reeds vroeg kan onderbrengen. Voor ïä
fabrieksaardappelen, welke bijna zonder uitzondering op zand- en
· veengronden worden verbouwd, geve men natuurlijk meer chili-
Q zsalpeter, meer kali en meer fosforzuurhoudende meststoffen. te
Naast stalmest.
e.t, j 200 K. G. super. V
· I Zoo noodig, nog ;l·_ 100 K. G. chili.
1:5;. ,
rêä ”`j
Ml *5 re ..