HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 936.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

l
- 29 -
ml- B. De Hakvruchten.
daar
1. Suikerbieten.
i
Een oogst van 45,000 K. G. wortels + 25,000 K. G. blad bevat :
138 K.G. N., 56 K.G. P20., 203,5 K.G. K, 0.
r
n of Men ziet in vergelijking met de voorgaande gewassen direct, dat
de suikerbiet een veeleischend gewas is. Hierbij moet nog in aan-
merking genomen worden, dat een veld met bieten steeds slechts voor
een klein gedeelte gevuld is door de verbazend groote plantwijdte.
Het gevolg hiervan is, dat een betrekkelijk groot gedeelte van het
KG, veld door de wortels niet kan worden uitgebuit en een grootere
nden toevoer van voedingsstoffen daardoor noodig wordt.
De suikerbiet is op en top een cultuurgewas en veel bemestings-
proeven zijn er dan ook mee genomen. Gebleken is, dat deze plant
ïhtm uitstekend het bodemkapitaal benutten kan en ook de stalmest weet
dit gewas goed uit te buiten. Toch geeft men stalmest liever niet in
,van al te groote hoeveelheden, daar men door enkel stalmest niet de
n de grootste hoeveelheid suiker per H.A. oogst. De grootste opbrengst
rstof­ verkrijgt men door gebruik van half stalmest en half kunstmest.
lichte Rentabiliteitsproeven hebben echter meerdere malen bewezen, dat enkel
[tuur kunstmestbemesting finantieel de meest gunstige resultaten gaf.
gewas Prof. Scnunroewnvn geeft, om dit te illustreeren, daarvoor de
volgende door hem op humushoudenden leemgrond genomen proeven
VOO? f weer.
Bemesting : Oogst per H.A. :
. Wortels Suiker
Onbemest .............. 33,540 6,874
rdoor ï Stikstof, fosforzuur en kali ......... 44,860 8,260
20,000 K.G. stalmest ........... 43,820 8,034
» > >> -l­ 200 K.G. chili ..... 47,940 8,537
_ >> » » -l- chili, P, 0, en K, 0 . . . 48,180 8,569
Verbouwt men de suikerbieten niet direct in stalmest en wenscht
. men enkel met hulpmeststoifen te bemesten, dan zijn natuurlijk de
hoeveelheden, die men gebruikt, afhankelijk te maken van nog aan-
wezige hoeveelheden van vorige bemestingen. Neemt men aan, dat