HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 919.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

li
l w
j .
- 27 -
lijk § In het najaar : In het voorjaar :
ali. Geen stikstof. Zoo noodig 100 K.G.
de 300 K.G. super, of 400 K.G. slakken- chilisalpeter.
nde meel, al naar de zwaarte van den bodem.
·ek­ 400-500 K.G kainiet of 200-250 K.G.
ter- patentkali, ongeveer twee weken vóór de
die k. zaai onder te brengen.
Hoewel betrekkelijk weinig kali in den oogst wordt vastgelegd,
is toch een flinke kalibemesting zeer noodig, daar het gewas groote
behoefte heeft aan gemakkelijk opneembare kali. Kali werkt volgens
de onderzoekingen van prof. REMY :
t Ha l. Oogstvermeerderend.
Fem 2. Doet het zetmeelgehalte stijgen.
JO" ï 3. Doet het eiwitgehalte dalen.
? 4. Doet een gunstige verhouding ontstaan tusschen korrel
j en stroo.
een Wintergerst wordt in ons land voor beide doeleinden geteeld.
»fgift In het buitenland zaait men voor de brouwerij meest zomergerst.
het Wenscht men gerst voor voeder doeleinden te gebruiken, dan is het
tordt ° " van belang een produkt te verkrijgen met zoo mogelijk een hoog
V eiwitgehalte. Dat vooral de N.­bemesting hierdoor zwaarder moet
,0 worden, is gemakkelijk te begrijpen. De bemesting voor voedergerst
sluit zich dan ook nauw aan bij die der tarwe.
dan 4. Haver.
« In een oogst van 80 H.L. zaad en 3000 K.G. stroo bevindt zich :
D 92.5 K.G. N. 43.5 K.G. P,O5 88 K.G. K,O
>€d€¤ i Haver wordt meest verbouwd als voedergewas, men ziet er dus
ldêü graag een hoog eiwitgehalte in. Zooals verder bekend is, stelt dit
70ggC T gewas wel de geringste eischen aan bodem en voorvrucht. ln de vrucht-
tstof- t opvolging neemt het iedere plaats voor lief, wordt zelfs dikwijls na
. Vëm Y haver verbouwd. In die bedrijven, waar men nog de hand houdt aan
¤SCh'¢ ‘ een vaste vruchtopvolging, gebruikt men de haver meest als afloo-
fst in V pende vrucht, d. w. z. staat in die opvolging op de meest ongunstige
met= plaats. Doch al neemt de plant deze plaats voor lief, toch is ze zeer