HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 925.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

i
u 0. -
intensieve bemesting, vooral als stikstoibemesting wordt toegepast
(en zij pasten die toe in den vorm van chilisalpeter), het proteïnege-
halte van het gras stijgt en het ruwvezelgehalte achteruitgaat ; m.a.w.
de verteerbaarheid van het geproduceerde gras aanzienlijk grooter
wordt. Doch niet alleen dat door het gebruik van chilisalpeter de
verteerbaarheid verbeterd werd, ook in ander opzicht werd aan
kwaliteit gewonnen; de weide zelf kreeg n.l. een geheel ander
uiterlijk. ln een weide is het ons in de eerste plaats om de echte
grassen te doen. Daarnaast evenwel treft men steeds meer of minder
l andere planten aan. Die andere planten splitst men veelal in schade-
r lijke en nuttige weideplanten. Doch deze begrippen zijn zeer
‘ betrekkelijk. Onder de nuttige planten rekent men de vlinderbloe-
E migen; ik wil evenwel opmerken, dat zij alleen dán nuttig te noemen
* zijn, wanneer ze in niet te grooten getale voorkomen. Bij de proeven
t van genoemde heeren is nu gebleken welk een geweldige rol hier
I doelmatige bemesting kan spelen. Wegens hun leerrijkheid wil ik
I hier enkele getallen overnemen. Verschillende perceelen van meerdere
t weilanden werden op de hieronder aangegeven manier bemest, en
1 telkens werd vastgesteld, hoeveel 0/0 der weideplanten bestonden uit
3 grassen, vlinderbloemigen en andere kruiden. Zij vonden :
Bemesting : Gras. Vlind. bloem. Andere kr.
á 1. Onbemest 53 0/0 36 °/0 11 0/0
P 2. 800 K.G. kainiet +
E 550 » Thomasmeel 34 0/., 54 0/0 12 0/0
rt I
r1 We zien hier dus, dat door enkele kalbfosfaatbemesting het
n bestand er niet gunstiger op wordt; de leguminosen nemen sterk
e ‘ de overhand.
tf I
n Bemesting : Gras. Vl. Bl. And. Gew.
l‘ 3. 800 K.G. kainiet + Z
H r 550 » Thomasmeel + 78 °/0 10 °/., 12 °/0
ï‘ 200 » chili §
J'- T
·p We zien hier dus een uiterst fraai efiect door de toevoeging
rn i van chilisalpeter. Terwijl zonder die meststof het percentage der