HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

jl ­- 19 -­
E ontstaat), noch al te fijn verdeeld zijn, waardoor het bij den geringsten
wind te veel verstuift. Chilisalpeter in gemalen toestand voldoet aan
die beide eischen. Moet men het om bepaalde redenen lang bewaren,
.; dan doet men het best de stof op een vloer uit te storten en te
Q vermengen met wat droog turfstrooisel. (Twee kilo strooisel op één l
ij baal chili.) Na het mengen vult men de zakken weer en zet ze op
een droge plaats. Bewaart men de stof zonder turfstrooisel, dan heeft
men kans, dat het vocht aantrekt, waardoor kluiten gevormd worden.
Zijn kluiten gevormd, dan verdient het aanbeveling het chili opnieuw
, te laten malen, waardoor het weer goed uitstrooibaar wordt.
2. Wanneer bemest men met Chilisalpeter?
{ Een belangrijke vraag is : Moet men chili in eenmaal, of in gedeelten
g geven ? In de inleiding zagen we reeds, dat men zoo mogelijk met de
l` behoeften van de plant aan een bepaalde voedingsstof moet rekening
. A houden, terwijl we bij de nadere bespreking van het chili er op wezen,
i dat deze meststof zich hiervoor bijzonder goed leent. Mijn meening is
ä dus : geef wintergewassen de totale stikstofvoeding niet in eenmaal in
het najaar, doch strooi een gedeelte in het voorjaar over het gewas.
Al mag men dan in sommige gevallen gevonden hebben, dat het geven
van het geheele quantum in het najaar even gunstig kan werken dan
E het ultstrooien in meerdere malen, zoo zal toch in het algemeen het
­ beste resultaat verkregen worden, indien men het gewas de N. in den
vorm van chilisalpeter toedient, wanneer het er de meeste behoefte aan
‘ heeft. Ik heb reeds getracht duidelijk te maken, waardoor in sommige
. gevallen even goede resultaten verkregen kunnen worden bij aanwen-
ding van de geheele hoeveelheid in het najaar en we zagen toen, dat
dit zal plaats vinden, indien op een regenrijken winter een zeer drogen
zomer volgt. Met zulke buitengewone omstandigheden mag de boer
evenwel geen rekening houden en hij zal daarom het best doen
het chili in twee maal te geven. Voor winterkoren geldt dan vrijwel,
f dat men */3 gedeelte in het najaar geeft en 2/3 deel in het voorjaar.
Soms gaat men nog verder en verdeelt de voorjaarsbemesting weer
J? in twee gedeelten, waarbij dan de eerste helft gegeven wordt zoodra
de groei weer begint, de rest ongeveer vier weken later. Wat nu de
· beste methode in ieder afzonderlijk geval is, is niet van te voren te