HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.59 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

xi
f; - 18 -
*
gebruikt dient te worden en wil daartoe een voorbeeld aanhalen, E
Qi zooals ik het zelf gezien heb. Eens sprak ik een landbouwer over de ’
bemesting van zijn gewassen en als vanzelf kwam het gesprek zeer
spoedig op de stikstofvoorziening. Van chili moest de landbouwer in H
kwestie absoluut niets hebben. Hij had het eenmaal beproefd, maar H
wou er verloopig niet meer aan. Hij had er treurige resultaten mee 4,
verkregen. Hij had de proef genomen met een tarweveld, en daarop,
na de gewone najaarsbemesting met stalmest, in het voorjaar een
flinke dosis chili uitgestrooid om eens een goeden oogst te krijgen.
{H Spoedig na het uitstrooien werd het gewas donker groen en vertoonde
het een buitengewoon weelderigen groei. Toen evenwel het koren moest
rijpen en regenbuien gevallen waren. lag het geheel tegen den grond,
Lg terwijl van een buitengewone korrelopbrengst niets te merken viel.
De proef was hard tegengevallen; van kunstmest moest de boer niets {H
meer hebben. Wat is nu de fout, die deze man begaan had? Hij had ri
uit het oog verloren, dat chilisalpeter alleen in de stikstofbehoefte van ;§
een gewas kan voorzien; en bovendien aan een gewas, dat juist nogal lj
gevoelig is voor een te veel aan N, hiervan een ruime dosis toege- 5
diend, zonder van de andere voedingsstoffen evenredige hoeveelheden l
H aan te wenden. Het evenwicht werd hierdoor absoluut verbroken en j
zoodoende moesten nadeelige verschijnselen zich openbaren. Had
hij hij naast de chili een paar baaltjes superfosfaat gebruikt, dan zou hij
t_ zeer zeker tot andere gedachten gekomen zijn. (Voor den aandachtigen 1
H lezer wil ik hier opmerken, dat de grond een goede zavelgrond was, H _
zoodat een kalibemesting hier wel minder in het oogloopende resultaten
zou hebben gehad, in ieder geval de fout van te veel N niet had ­
ij kunnen herstellen.) Bij het gebruik van chili bedenke men dus, dat _
het alleen in de sliksfofbehoefte van een gewas kan voorzien en dat H
dus naast chili meest ook fosfor- en kalihoudende meststoffen moeten
E worden aangewend. Alleen als men chili gebruikt als overbemesting
‘ om een ongunstingen stand te verbeteren, geeft men enkel chilisalpeter,
omdat men waargenomen heeft, dat door een ruime stikstof-voeding
i de groei van het gewas versneld wordt. jr
Een eerste vereischte voor iedere handelmeststof is verder, dat ‘
het product goed strooibaar moet zijn. Het moet daartoe noch kluiten
{ bevatten (waardoor een minder gelijkmatige verdeeling over het land ,
fte
' i `L