HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 961.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

het grootste nadeel van deze meststof. Een werkelijk groot bezwaar
is, dat deze stof dicyaan-diamide bevat, welk bestanddeel giftig is
voor onze cultuurgewassen. Om de nadeelige werking daarvan te ont·
loopen, is men verplicht de mest minstens 14 dagen van te voren
onder te brengen, waardoor het gif naar den ondergrond wordt
uitgespoeld. De technische moeielijkheid om dit ten uitvoer te brengen
zal iedere practicus dadelijk inzien. Als verder nadeel moet hier nog
gewezen worden op de moeielijke uitstrooibaarheid tengevolge van
I de uiterst fijne verdeeling, waarin dit product wordt afgeleverd.
Het laatste bezwaar heeft men wel weten te verminderen door een
geolied product in den handel te brengen, doch afdoend is ook dit
nog niet. Voor het overige verwijs ik den lezer naar de brochure :
Kallcstikstof als Meslsfof, uitgegeven door het « Inlichtingsbureau voor
Chilisalpeter » te ’s Gravenhage, en overgedrukt uit het Landbouwblad
« De Veldbode ». Deze brochure is een uittreksel uit << Kalkstikstof als
Düngemiddel » door EDUARD LINTER te Berlin-Schönberg en den land-
bouwraad Dr. AboLF Müwzmoea te Hirschberg. Voor hem, die geregeld
Duitsche landbouwtijdschriften leest, wil ik nog de opmerking maken,
dat beschouwingen over kalkstikstof onder een zeker voorbehoud
moeten worden aanvaard, daar de Duitsche landbouw op dit oogenblik
practisch over geen enkele andere stikstofmeststof heeft te beschikken.
Het gebruik van het Chilisalpeter.
Na de voorafgaande besprekingen over de meest belangrijke stik-
stofmeststoffen, willen we nu nog een ander mededeelen over het
gebruik van chilisalpeter. De vragen, die men zich steeds te stellen
heeft bij het gebruik van welke meststof ook, zijn de volgende:
1. Hoe moet men de stof gebruiken?
2. Wanneer is de meest gunstige tijd van uitstrooien?
3. Hoeveel is per H. A. noodig?
¥ We zullen deze drie vragen wat nader bezien.
* 1. Hoe Chilisalpeter gebruikt moet worden.
Ik wil hier beginnen te vertellen, hoe chilisalpeter zeker niet