HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

itt

l",
­­­ 16 ·­
ïït komen, daar juist in de bovenste aardlagen het aantal nitrificeerende
bacteriën gewoonlijk gering is.
Gaan we eens na, wat het onmiddellijk gevolg is van beide
genoemde verschilpunten. Daar het niet direct opneembaar is en haar
omzetting tot nitraat afhankelijk is van het leven der genoemde bac-
teriën, zoo volgt hieruit, dat het niet gebruikt moet worden op die J
gronden, waar zich bedoelde bacteriën niet kunnen ontwikkelen; dus tf
b. v. niet op alle zuur reageerende gronden. Ook die landen, welke van
te veel water te lijden hebben, zal men zeker niet met zwavelzuur-amm.
moeten bemesten, daar hier de omstandigheden voor de bacteriën
eveneens zeer ongunstig zijn. Zooals we zien, is dus op de vele gronden
de bemesting met chili zekerder dan die met zwavelzuren­ammoniak.
Tengevolge van de absorptie en de noodzakelijke nitrificatie samen, duurt
het langer eer men van een gunstige werking van deze meststof iets
bemerkt. Voegt men hier nog aan toe de mogelijk plaats vindende
verliezen door vervluchtiging, dan volgt hier wel uit, dat voor overbe-
mesiing in ieder geval het chilisalpeter nog steeds de aangewezen
meststof is. Bij overbemesting toch is het er zeer dikwijls om te doen
een minder gunstige stand van het gewas, tengevolge van ongunstige
weersomstandigheden of anderszins, te verbeteren door de stikstof-
gin; voeding wat ruimer te maken, waardoor de groei aanmerkelijk bevorderd
{ wordt. Hoe sneller dus die stiktof wordt opgenomen, hoe sneller het
th gewas zich kan herstellen. Bedenken we verder, dat onze meeste `
ç, ` cultuur-gewassen slechts een betrekkelijk korten groeitijd hebben, dan
,, volgt hieruit wel, dat spoedige hulp hier dubbele hulp is.
j., Ons rest nog te bespreking van
l
Kalkstikstof.
Q
De kalkstikstof is een meststof, die de stikstof bevat in den vorm
L van een organische verbinding. Ook deze stof is niet als zoodanig
jl door de planten opneembaar. Ook hier moeten omzettingen plaats
I vinden, doch hier is de ontleding tweeledig : ten eerste moet de stof g
omgezet worden in ammoniak (hetgeen in hoofdzaak een scheikundige
jl omzetting is), en ten tweede moet de ammoniak nog eens worden
veranderd tot nitraat. Hier zal dus nog meer tijd verloopen eer van
een gunstige werking iets te bespeuren valt. Dit is evenwel nog niet