HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

· - 15 -
rvoldaan, dan sterft de bacterie. Zoo zien we dus, dat hier alleen dan
een voldoene voorziening van stikstof voor de plant kan plaats vinden,
als er een micro-flora aanwezig is, die den ammoniak in nitraat omzet.
A Tevens volgt hieruit, dat de hoeveelheid nitraat die de plant ter
beschikking staat, afhankelijk is van de snelheid waarmee de bacterien
·­den ammoniak omzetten. Zwavelzure­ammoniak zal dus steeds
een langzamere werking vertoonen dan chili. Wat het tweede
>punt betreft : de absorptie, dit maakt, dat het niet uit den grond wordt
weggespoeld. De beide vorige meststoffen missen deze eigenschap :
rzij bevatten de stikstof in den vorm van nitraat, dat niet door den
bodem wordt geabsorbeerd. Men hoort nu dikwijls de bewering, dat
dit een groot nadeel is van deze meststoffen, omdat hierdoor veel uit
de bouwvoor wegspoelt. Zeer zeker zal dit ook kunnen geschieden,
doch alleen in die gronden, die voor water zeer gemakkelijk doorlaat-
baar zijn. De meeste cultuurgronden zijn evenwel, hetzij door de
aanwezigheid van humusstoffen, hetzij doordat zij klei- og leemhoudend
zijn, veel minder aan een sterke waterbeweging onderhevig. Sprekend
over deze kwestie, wordt hier bijna uitsluitend aan een beweging naar
den ondergrond gedacht. Ik wil er den lezer evenwel opmerkzaam op
·maken, dat in onze streken gedurende den zomer meer water uit den
ondergrond naar den bouwvoor verplaatst wordt, dan omgekeerd,
water naar beneden wegzakt. In verband hiermee wil ik wijzen op het
feit, dat meerdere malen door proefnemers is gevonden, dat chili-
salpeter in het najaar in eenmaal uitgestrooid, evengroote oogsten gaf,
dan wanneer het in gedeelten aan het gewas werd toegevoegd. Hier
zal zich dan waarschijnlijk het geval hebben voorgedaan, dat de
meststof, die in het najaar voor een gedeelte in den ondergrond was
weggezakt, in den volgenden zomer, gedurende een droge periode,
weer met het water, uit de diepere lagen naar de meer oppervlakkig
gelegene, is teruggekeerd. Of de absorptie in het algemeen een voordeel
is, is niet te zeggen : wordt het grootste gedeelte van den ammoniak
in een laag vastgelegd, waarin zich de hoofdmassa van de wortels
bevinden, dan zal dit zeer zeker een gunstige uitwerking op de grootte
van den oogst hebben; wordt daarentegen de hoofdmassa geabsorbeerd
in de bovenste aardlagen, waarin zich slechts weinig wortels bevinden,
dan zal haar uitwerking werkelijk zeer gering zijn, aangezien van
nitrificatie in die bovenste lagen ook slechts zeer weinig terecht zal
l
l