HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

‘‘
gl
-­ 14 ­­­
ig; kalksalpeter (zonder de genoemde nadeelige eigenschappen) te verkiezen
ig; zijn boven chilisalpeter. Echter is dit voordeel van zeer geringe betee-
jlï kenis, daar men door een aparte kalkbemesting, die zeer goedkoop is,
afdoende zware gronden losser kan maken. Volledigheidshalve deelen
Q? wij het dan ook slechts mee. Op gronden met een geringe hoeveelheid
humusstoffen zou men integendeel uiterst voorzichtig met die stof
moeten zijn, daar door haar aanwending tevens kalk in den grond
wordt gebracht, hetwelk er spoedig toe kan bijdragen de kleine
humushoeveelheid nog te ontleden.
2j Na de bespreking van deze beide stikstofmeststoffen, die de stikstof
in direct­opneembaren vorm bezitten, willen we overgaan tot de andere,
waar dit niet het geval is. We zullen beginnen met de bespreking
van den Zwavelzuren-Ammoniak.
Zwavelzure­Ammoniak.
;
De zwavelzure-ammoniak is een bijproduct der gasfabrikage.
ig Chemisch bestaat het, zooals de naam ook al weer aanduidt, uit
jgm (NH‘*)2SO‘*. Ook dit product is in water gemakkelijk oplosbaar, doch
jr nu volgen in vergelijking met chilisalpeter twee zeer belangrijke ver-
ït schilpunten :
j l°. De stikstof in den zwavelzuren-ammoniak is niet voor alle
‘ gewassen direct opneembaar.
_ 2°. De ammoniak wordt door de fijne aarddeeltjes vastgehouden.
J (Men zegt meestal, dat deze stof door den bodem geabsorbeerd wordt.)
Het zijn deze twee punten, die genoemde meststoffen zooveel
ä van elkaar doen verschillen. Laat ons deze beide punten eens nader
onder het oog zien. Zooals we zagen, zijn niet alle planten in staat
de stikstof op te nemen in den vorm van ammoniak. Deze stof zal
‘ dus, alvorens de plant er gebruik van kan maken, eerst moeten worden
veranderd in nitraat. Die verandering of omzetting nu heeft in den
bodem plaats door middel van bepaalde bacterien, de z g. : nitrificeerende
bacterien, waarvan er vele soorten in de natuur voorkomen. Een
bacterie is een levend wezen en ook haar leven is van bepaalde
ji factoren afhankelijk. Wordt aan een van die levensvoorwaarden niet
H.
tf j