HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

werken. De kans evenwel op die ongunstige werking is bij oordeel-
kundig gebruik (waarover later een en ander gezegd zal worden) tot
een minimum beperkt.
Gaan we nu over tot de bespreking van het Kalksalpeter.
Kalksalpeter.
Deze meststof heeft haar naam te danken aan haar scheikundige
samenstelling. De scheikundige formule van die stof is : Ca (NO3)2.
Het is een van die nieuwere stikstofmeststoffen welke men fabriek-
matig bereidt door de binding van de atmosferische N. Daartoe wordt
de stikstof uit de lucht door middel van hooge temperatuur met
zuurstof gebonden en dit oxide met water behandeld. Zoodoende
ontstaat dan salpeterzuur, dat zich met marmer bindt tot Kalksalpeter.
Nu heeft deze stof evenwel een groot nadeel, omdat naast het sal-
peterzuur steeds wat salpeterigzuur wordt gevormd en dit met kalk
gebonden wordt tot kalknitriet. Dit laatste product nu heeft heftig
bijtende eigenschappen, zoodat niet zelden nifrietvergzftiging voorkomt.
In een gezonden bodem doet het nitriet geen s/rade, daar het in zeer
korten tijd wordt omgezet in nitraat. Een ander nadeel van het Kafk-
of Norgesalpeter is, dat het product zeer hygroscopisch is, d. w. z. zeer
gemakkelijk water tot zich neemt. Daardoor gaat de stof bij eenige vochtig-
heid van de lucht gemakkelijk vervloeien, waardoor het zeer moeilijk is
haar uit te strooien. Wel is waar hebben de fabrikanten dit nadeel trachten
weg te nemen, doch geheel gelukt is hun dat niet. Zonder deze nadeelen
zou het kalksalpeter uit den aard van haar samenstelling, het chili-
salpeter, wat haar werking betreft, zeer nabij komen, daar beide
meststoffen de stikstof bevatten in den vorm van het gemakkelijk
opneembare nitraat. Een onderscheid tusschen deze meststoffen bestaat
nog hierin, dat chili als nevenbestanddeel natrium bevat, en kalksalpeter
calcium. Een ieder weet, dat het calcium een stof is, die groote ver-
anderingen fn dem bodem kan te weeg brengen. Op zware gronden
oefent het o. a. de gunstige werking uit, dat het den grond losser maakt,
tevens de levensvoorwaarden voor de bacteriƫn verbetert. Waar het
dus van belang is die werkzaamheid zooveel mogelijk te bevorderen,
en men geen speciale kalkbemesting kan of wil toepassen, zou het