HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.46 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

li
--­ 12 -
,,1 worden, wil men blijvend hooge oogsten kunnen verwachten. In den
stalmest komen n.l. naast de plantenvoedende stoffen ontelbare nuttige
bodembacteriën voor, welke voor de instandhouding van een goeden
bouwvoor even noodzakelijk zijn als b.v. de haver voor een goed
jl paard. Gronden, die langen tijd achteeren met uitsluitend kunstmest
bemest werden, zijn er, wat de bacteriëngroei betreft, niet op vooruit
gegaan. Hier hebben meest de ongunstig werkende micro­organismen
de overhand gekregen, waarvan het gevolg is, dat ondanks de rijke voor-
ziening van de plant met voedingsstoffen, toch de ontwikkeling nog
veel te wenschen overlaat. Om de bacteriën-flora in den bodem in
stand te houden, moet men op bepaalde tijden een flinke bemesting met
stalmest (of andere natuurlijke meststoffen) toedienen.
Zooals we dus zien, is ook deze ziekte weer niet een specifiek
nadeel van het chilisalpeter, doch is enkel het gevolg van een onoor-
5, deelkundig gebruik van deze stof. Thans willen wij nog even wijzen
op een andere kwestie.
Vóór een tiental jaren hoorde men, vooral in ’t noorden van het
land, veel spreken over de perchloraatvergiftiging, welke door chili-
salpeter werd veroorzaakt. De eigenaardige verspreiding, welke deze
fr ziekte verkreeg, wees er reeds op, dat de oorzaak van het verschijnsel
gm te zoeken was bij één bepaalde partij. Een grondig onderzoek bracht
dan ook aan het licht, dat vermoedelijk een paar salpeterwerken
j een produkt afleverden, waarbij het zuiveringsproces niet ver genoeg
j was doorgezet. Daar het perchloraat voor de frabrikanten een waarde-
*· volle stof is en voor de verbruikers der meststof nadeelige gevolgen
met zich kan brengen, is het voor beiden van belang, dat deze stof
zoo goed mogelijk uit het ruwe zout wordt verwijderd. Om te kunnen
controleeren door welke fabriek een minder ver gezuiverd product
¥ wordt afgeleverd, heeft men daarna een controle-systeem ingevoerd
= (de salpeterzakken zijn n.l. alle gemerkt) waardoor oogenblikkelijk te
i_ zien is waar het verkeerde product wordt afgeleverd. Dat een en
‘ ander tengevolge heeft, dat thans de volle aandacht aan het zuiverings-
proces zal worden geschonken, ligt voor de hand, zoodat wij wel
mogen aannemen, dat de perchloraatkwestie nu van de baan is.
{ Uit bovenstaande beschrijving kunnen we dus de conclusie trekken :
Chilisalpeier is een meststof bij uitnemendheid. Aan vele uitmuntende
eigenschappen paart het slechts enkele, die minder gunstig kunnen
ir,