HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

dat de chili weer uitkristalliseerd en daardoor de bodemdeeltjes aan
elkaar plakt. Zoodoende kan dan een « korst» gevormd worden, die de
luchtcirculatie kan bemoeilijken, waardoor de zuurstofvoorziening van
de wortels in den grond een minder gunstiger wordt. Het spreekt wel
vanzelf, dat hij, die een dergelijke werking waarneemt, zoo spoedig
mogelijk die korst weer moet breken. Nu men evenwel weet, waar
die korstvorming vandaan komt, zal men in vele gevallen haar gemak-
kelijk kunnen voorkomen. Ik kan niet nalaten hier ook nog iets te
zeggen over een ander verschijnsel, dat het chilisalpeter, buiten haar
schuld, veel nadeel heeft gedaan. Ik doel hier op het verschijnsel, dat
men de « Veenkoloniale Haverziekte>> heeft genoemd. Deze ziekte heeft
men aan het chilisalpeter verweten, omdat de ziekte het eerst werd
waargenomen in de Veenkolonien en juist in die streken waar verbazend
veel chili werd (en nog steeds wordt) verbruikt. Men dacht de oorzaak
hierin te moeten zoeken, dat het chilisalpeter een z. g. physiologisoh­
basisch (1) zout is. Men meende toen dan ook het onheil te kunnen
voorkomen, door in plaats van chili, zwavelzure-ammoniak te gebruiken.
Zwavelzure amm. is n.l. een physiologisch zuur zout. Hoewel in de
eerste jaren het gevaar geweken scheen, bleek toch al zeer spoedig,
dat de zwavelzure amm. ook ziekteverchijnselen met zich bracht,
getuige de z.g. « Hooghalensche ziekte ». Sindsdien is deze nieuwe ziekte
het onderwerp van belangstelling gebleven en gaan er tegenwoordig
zeer tot oordeelen bevoegde stemmen op, die de ziekte niet wijten
aan de chili als zoodanig, doch aan het geweldig gebruik van kunst-
meststoffen in het algemeen : daardoor wordt n.l. de bacterienflora in
den grond ongunstig bëinvloed. Aaeason (2) spreekt in zijn uitvoerige
onderzoekingen hieromtrent dan ook niet meer over de Haverziekte,
maar over de Nitrietziekte, waarvan de Haverziekte de acute vorm is,
de «zure» ziekte, de chronische vorm. Het wil mij voorkomen, dat
kunstmest, hoe onontbeerlijk het tegenwoordig ook is, voor en na moet
afgewisseld worden door stalmest of door deze aangevuld m.a.w. de kunst-
mest mag de stalmest nooit geheel vervangen. Zij moeten beiden gebruikt
(1) « Physiologisch­basisch werkend» noemt men een meststof, als de plant van
die stof alleen de zuurrest tot zich nemen kan. In zoo'n geval blijft de «base>
(hier het Natrium) in den bodem achter, die dan door de groote hoeveelheid waarin
ze langzamerhand voorkomt, ook aan den grond basische eigenschappen geeit.
(2) Zie deel XI, verslagen en mededeelingen der Rijks Hoogere Land-, Tuin-, en
Boschbouwschool. S