HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

tit W
li?
i
jl
ti; rr *0 _
it
Gaan we nu de voordeelen van deze meststof eens na, dan blijkt,
dat haar grootste voordeel wel is : de veelzijdigheid van haar gebruik.
Waardoor is die veelzijdigheid te verklaren ? l°. Door haar gemakkelijke
oplosbaarheid, en 2°. Doordat ze de N in een vorm bevat, die voor
kf iedere plant gemakkelijk opneembaar is. Hierbij komen nog enkele
practische voordeelen, welke niet alle andere N-hulpmeststoffen bezitten,
ig zooals b. v. haar gemakkelijke en ongevaarlijke uitstrooibaarheid. Door
den vorm, waarin de chili de N. bevat, kan het door alle planten
zonder eenige voorafgaande omzetting worden opgenomen. Een ander
voordeel, dat uit genoemde eigenschappen volgt, is, dat chilisalpeter
de aangewezen meststof is voor overbemesting. Waar het gewas ten-
gevolge van ongunstige weersomstandigheden of anderszins ten achter
is, kan men met chilisalpeter wonderen verrichten. Eén of twee weken
gt na de aanwending ziet men reeds haar gunstige uitwerking. Door
haar groote oplosbaarheid dringt het snel en gelijkmatig in het bodem·
{ vocht door, vanwaar het onmiddellijk weer door de wortels opgenomen
kan worden. Chilisalpeter heeft bovendien de gunstige eigenschap, date
niets ervan vervliegt, als het door het uitblijven van regen niet direct
in den grond kan binnendringen. Bij het gebruik van chilisalpeter als
li overbemesting neme men de volgende regels in acht :
jh!] 1. Strooi het niet vroeger uit, dan nadat de bladeren en stengels.
E van het gewas geheel door de zon gedroogd zijn. Het zout lost anders`.
jl op in zulke waterdruppels en het gevolg is, dat bij daaropvolgend
opdrogen het blad of de stengel op die plaatsen doodbrandt. (Zooals
E men weet, heeft men van dit verschijnsel met gunstig gevolg gebruik
J gemaakt bij de onkruidbestrijding.) Hiervoor neemt men evenwel in
j de meeste gevallen, goedkoopheidshalve, fijngemalen kainiet.
Q 2. Strooi het liefst dan uit, wanneer spoedig een flinke regenbui
è te verwachten is. Men verkrijgt hierdoor een dubbel voordeel : ten
eerste worden de bovenaardsche plantendeelen van alle zoutdeeltjes
S goed schoongespoeld, en ten tweede zal het chilisalpeter oogenblik­·
kelijk in het regenwater oplossen en daarmee den bodem binnen-
j dringen. Het is hier de plaats om op een mogelijk minder gunstige
werking van chilisalpeter als overbemesting te spreken. Volgt namelijk·
‘op het uitstrooien van de chili een zeer klein buitje, dat alleen de
bovenste lagen bevochtigt, dan kan. bij daaropvolgende droogte, het«
water uit die bovenste laag spoedig verdampen. Het gevolg is dan,.
ë,