HomeOnze belangrijkste stikstof-hulpmeststoffenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 32.48 MB

, . . 9 "
' ‘ plant leeft, d.w_z. hoe harder zij groeit, hoe meer voedsel tot haar
. beschikking moet staan, wil het gewas krachtige ontwikkeling blijven
vertoonen. Men spreekt hier van de voedingsbehoefte van het gewas.
_ Zooals we reeds zagen, moeten we meest door bemesting in de
stikstofbehoefte van het gewas voorzien. Uit al het voorafgaande is
dus alwel af te leiden, dat het zeer gewenscht is, dat :
1. De meststof het voedsel in een vorm bevat, waarin het gemak-
kelijk door de plant kan worden opgenomen.
, 2. De meststof liefst in water oplosbaar moet zijn, zoodat de
u wortels het gemakkelijk kunnen opnemen uit de omgeving. Een ander
k voordeel van die oplosbaarheid is, dat het daardoor zeer gelijkmatig
f · in den bodem vespreid wordt.
Gaan we nu na deze inleidende beschouwingen onze genoemde
meststoffen eens nader bezien.
* * >l:
Chilisalpeter.
Het chilisalpeter is een product, dat zijn naam ontleent aan de
plaats van kerkomst en de scheikundige samenstelling. Het is n.l. een
salpeterverbinding, welke in uitgestrekte lagen in Chili gevonden
wordt. Het ruwe product bevat echter verschillende bestanddeelen,
· welke het als zoodanig voor den landbouw ongeschikt maakt. Het
i moet daarom eerst gezuiverd worden, wat op die manier geschiedt,
s dat het in water wordt opgelost en daarna gedeeltelijk wordt uit-
gekristalliseerd. Het product dat na kristallisatie overblijft is het chili,
" zooals wij die kennen. Het zout heeft ongeveer de volgende samen-
stelling :
Natriumnitraat (Na NO3) ...­ 95 °/0
Natriumchloride (Na C1) ..... 2 1/2 0/0
Natriumsulfaat (Na? SO4) .... 1/2 U/O
Onoplosb. bestandd. -j- water. . . 2 °/..
. 100 °/s
Haar waarde ontleent het product aan haar gehalte aan NO 3. Het
Na behoort, zooals we reeds zagen, niet tot de onontbeerlijke voedings-
stoffen.