HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 736.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.15 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

, Op een proefveld te Andijk (in Noord·Holland) werd ge-
durende zes jaar op dezelfde perceelen de invloed van Am-
moniak en Chili vergeleken bij vroege aardappelen. De -
l grond bestond hier uit zavel, met wat veen er onder. Naast
een zware bemesting met Superphosphaat en Patent Kali -
E ontving het eene perceel jaarlijks 400 K.G. Chili en het~
, andere 300 K.G. Zwavelzure Ammoniak. Het volgende staatje
is geeft, in geldswaarde uitgedrukt, een overzicht van de resul- g
taten. Onder zuivere opbrengst is te verstaan: de waarde ,
,s van den oogst, verminderd met de bemestingskosten.

I Zuivere opbrengst in guldens:
Toegepaste Bemesting
1902 1903,1904,@,1906 1907 tor. gem.
._ Kunstmest met Chili 788 680,728,674 538 812 4220,703
Kunstmest met Amm. 801 854 701 485 575 .976 4392 732 F
_ l
I In vier van de zes proefjaren gaf dus Ammoniak eene
f hoogere opbrengst. f
b
We willen nog wijzen op de kwaliteitsverbeterende werking I
{ van de Zwavelzure Ammoniak tegenover de Chili. {
Van algemeene bekendheid is het, dat voor .consumptie-
aardappels Zwavelzure Ammoniak de stikstofmest is, juist
` door haar goede werking op kwaliteit en smaak.
ln de artikels genoemd in de noot op blz. 4 vinden we
hiervan het volgende bewijs. Naar aanleiding van het in de
I tabel genoemde proefveld te Sellingen wordt aangehaald het-
! geen in het versl·ag van dat proefveld staat. ·
,,Het groote verschil in oogstwaarde bij Zwavelzure Ammo­ ,
niak aan den eenen kant en de overige aan den anderen kant ,
wordt veroorzaakt doordat alleen de eerste voor de consump-
l
.1
, .