HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 740.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

11
Hierin wordt voor deze ziekte gewaarschuwd en gezegd, dat
U ook rogge en aardappelen naast haver aan die ziekte ,,bleek
· ‘ w0rden" kunnen gaan lijden. Op blz. 5, schrijft de heer Hudig:
,,Vil men een voorbeeld van den ernst der kwaal, ziehier:
Van eene boerderij, groot 30 H.A., was ongeveer 17 H.A.
zoo ziek, dat telkens wanneer er haver verbouwd werd,
dooreen genomen ï· 12 hectaren eene oogstvermindering
van ruim 50 pCt. gaven, terwijl de overige vijf hectaren
weinig meer dan een misoogst produceerden.
Op zulk land - dat is duidelijk - kan geen haver meer
verbouwd worden. Deze boerderij was geheel gezond geweest, i
langzamerhand had de ziekte zich uitgebreid".
Omtrent oorzaak en bestrijdingsmiddelen schrijft de heer
Hudig:
· ,,De oorzaak van deze ziekte ligt in de schadelüke ver-
anderingen van sommige hamusstoffen. Deze sehadelüke ver- ‘ "
‘ andering komt door herhaalde alcalische bemesting tot stand".
g ,,Nu men de ziekte­oorzaken kent, is het geneesmiddel ook
betrekkelijk gemakkelijk te vinden.
In de eerste plaats zal men op zieke of ziekwordende
gronden alcalische stoffen zorgvuldlg moeten vermijden. Kalk r
is vooral uit den booze en in plaats van het gebruikelijke
Chilisalpeter kiest men den physiologisch zuren Zwavelzuren
Ammoniak.
Verder zal men het basische Slakkenmeel moeten vervangen
door het zure Superphosphaat.
Waar de in deze brochure beschreven ziekte zich vertoont,
gebruike men aanvankelijk slechts zure meststoffen, om
‘ daarna afwisselend alcalisch en zuur te werk te gaan".
Ook wordt mangaansulfaat als bestrijdingsmiddel opgegeven.
Voor meerdere gegevens vrage men genoemd boekje aan.