HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 700.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

10 ‘
i weten, dan dienst men bij de Chilisalpeternoteering eerst
75 cent per 100 K.G. op te tellen en dit bedrag Q
door 15*]2 te deelen.
, Bij Zwavelzure·Ammoniak moet men de aangegeven prijs
5 ^ door 20‘|2 deelen. ·
· Y Hierbij dient opgemerkt, dat men voor deze vergelijking
· slechts van prijsnoteeringen voor gelijke hoeveelheden, b.v.
. [ per zak of per wagon mag uitgaan bij bovenstaande berekening.
Indien dus Chili per 100 Kgr. Mag Zwavelzure Ammoniak
r genoteerd staat voor: per 100 Kgr. kosten ongeveer:
_ ,- f 10.- ........ f 14.21
op ,, 10.50 ........ ,, 14.87
j ,, 11- ........ ,, 14.54
p gA__ ,, 11.50 ........ ,, 16.20 j
,, 12.- ........ ,, 16.86
( ,, 12.50 ........ ,, 17.52
Q ,, 13.- ........ ,, 18.18
­ ,, 13.50 ........ ,, 18.84
{ ,, 14.- ........ ,, 19.50 ` ~
1 ,, 14.50 ........ ,, 20.16 Q
,, 15.- ........ ,, 20.82
L g Wat de Zw. Ammoniak minder kost, is ze dus goedkooper.
1 { Tot slot deelen we hier nog mee, dat de beruchte haver-
I ziekte, die eerst alleen op de veenkoloniale gronden werd
i aangetroffen en door Dr. B. Sjollema en _]. Hudig onderzocht
1 en beschreven is in No. V van de verslagen van Land-
‘ bouwkundige onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations,
thans ook meer en meer op zandgronden voorkomt.
De heer _]. Hudig heeft onder de titel:
de ,,Veenkoloniale Haverziekte", 1
4 een eigenaardige bodemziekte, die op zandgrond aangetroffen ,g
wordt, een boekje geschreven, dat gratis bij de Directie van
` [ den Landbouw te ’s­Gravenhage beschikbaar is.
i iï
g 1