HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 746.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

9
, Deze berekening zou echter mank gaan. Ze houdt geen
· / steek, omdat met enkele omstandigheden, die we hier be-
§ spreken zullen, eerst· rekening gehouden moet worden.
1. In de eerste plaats wordt Chili, bruto voor netto in
· ·slechte, natte, na de levering onbruikbare, zakken afgeleverd,
’ die nog ongeveer 2 kilo wegen na het ledigen. Men krijgt
i dus 98 kilo inplaats van 100 of ongeveer 231/2 cent verlies. 1
2. Verlangt de landbouwer de Chili in goede zakken i
(zooals bij de Zwavelzure­Ammoniak) en gemalen, dan kan
men hiervoor zeker te samen 371/2 cent per 100 kilo rekenen.
_ -3. Zwavelzure­Ammoniak bevat 511/o stikstof meer; op
transportkosten wordt dus bespaard, omdat men minder noo-
t dig heeft. Als de vracht geschat wordt op 20 tot 30 cent per 1
j 100 kilo, geeft dit bij de Zwavelzure~Ammoniak dus een be- '
zsparing van gg X 25 cent is ongeveer 8 cent. `
4. Bij het lossen van de vaak onhandig groote en tevens
slechte zakken Chili (tot 120 kilo wegende) mag men, vol-
gens het oordeel van deskundigen, zeker rekenen op een ver- j
lies van 50 tot 70 K.G. per wagon. Rekent men 60 K.G.,
dan wordt dit per baal ruim 1 pond, ook ongeveer 6 cent
(gemakshalve is een prijs van f 12,- aangenomen). `A
Deze getallen samenvattende, komt men tot een bedrag van ,
ongeveer 75 cent per 100 K.G., welk bedrag men bij de
Chiliprijs eerst moet toevoegen om een vergelijking te kun-
nen maken.
_ Hierbij is nog niet in rekening gebracht het gemakkelijker
I uitstrooien van de Zwavelzure-Ammoniak, in mindere hoeveel-
heid en in één keer. ‘
Zwavelzure­Ammoniak wordt steeds goed verhandeld, lijn
en in flinke zakken met 100 K.G. netto inhoud.
Wil men derhalve de prijsverhouding per Kilo Stikstof