HomeDe stikstofbemesting op onze zandgrondenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 729.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 22.87 MB

8
‘ worden de gewassen ook duurzamer, hetgeen bij gewassen,
i die bewaard moeten worden als aardappelen, mangels, wor- j
telen, uien, enz. ook voor den dag komt. ·
De goede werking van de Zwavelzure Ammoniak op zand-
| grond is met bovenstaande gegevens stellig voldoende aange-
ai toond en vindt haar oorzaak zeker in de bijzondere eigen-
“ schappen van deze stikstofmeststof. *) g
j` Tenslotte komt het naast deze gunstige werking ook op de
prijs aan. Want om voordeeliger te werken dan met Chili
gi moeten we naast de opbrengst ook de prijs in aanmerking _
1 nemen. t
i De boer moet bij inkoop van stikstofmeststolfen zich steeds J
' afvragen: in welke meststof koop ik de stikstof het goedkoopst? j
Dikwijls wordt gezegd: Zwavelzure Ammoniak is duur, g
1 want 100 kilo kost meer dan 100 kilo Chili.
Men moet echter bedenken, dat Chilisalpeter 15 tot 15,5 0/0
stikstof bevat en Zwavelzure Ammoniak 20 tot 20,5 tot zelfs
_ 20,8 0/0 stikstof, zoodat 75 kilo Zwavelzure Ammoniak d€Z€U`d€
j hoeveelheid stikstof hebben als 100 kilo Chili. '
; We moeten nu nog mêt de volgende kwesties rekening
j houden. i
Bij het koopen van stikstofmeststof wordt de prijs berekend
per procent stikstof. De prijs hiervan verkrijgt men door het
i in de meststof aanwezige stikstofgehalte te deelen op de prijs,
die ervoor betaald wordt. Zoo moet bij Zwavelzure­Ammoniak
de prijs van 100 K.G. gedeeld worden door 20 tot 201/2; bij
1 Chili door 15 tot 151/.2, zijnde dit de gehaltecijfers dezer stik~ ' `
stofmeststoffen.,
*) Deze vindt men nader vermeld in onze uitgave ,,Zwavelzure
* Ammoniak als bemestingsmiddel in den landbouw".
1 r 0