HomeRapport betreffende de harswinningPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

{ .
2 ` L ` _
streken van Rusland) hars gewonnen uit de naaldhoutbosschen,
maar hun producten kwamen niet of slechts zelden op de wereld-
markt. Een uitzondering moet hier gemaakt worden voor sommige
harsen, die uit de tropen worden ingevoerd. Deze laatste kunnen
hier echter buiten beschouwing blijven en waar wij hier in de
Q volgende regels van hars spreken, wordt hiermede bedoeld de .
taaie, dikvloeibare stof, die bij verwonding onzer naaldboomen D
te voorschijn treedt en door destillatie kan worden gescheiden in · ·
colophonium en terpentijnolie. i
Voor harswinning (résinage, gemmage) wordt in F rankrzjk alleen V
de zeeden [Pinus maritima Lam. of P. pinaster Soland) gebruikt. ‘
Deze naaldboom wordt over een oppervlakte van pl.m. 800.000 J
H.A. in de departementen des Landes, de la Gironde en du Lot
et Garonne aangetroffen, (fig. 2]. Ze brachten, voor den oorlog,
jaarlijks 55-70.000.000 K.G. colophonium ter waarde van pl.m.
8% millioen gulden en 14.000.000 K.G. terpentijnolie ter waarde ï
van 6 millioen gulden op.
De bosschen van zeeden worden in Zuid­Frankrijk gezaaid of
geplant. Daar het zaad goedkoop en overvloedig is en 4-5 K.G.
zaad per H.A. voldoende zijn, wordt meestal gezaaid. Men spit
hiertoe voortjes met een afstand van 1-1.33 M. Is de bodem j
j erg vervuild, dan neemt men veel meer zaad (12-15 K.G.] of i
j gaat men over tot planting.
’ Men neemt hiervoor 2- of 3­jarige dennen en poot deze op i
l een afstand van 1*/3-1% M. in vierkantsverband. In des Landes ï
is het gebruikelijk op sterk vervuilden grond kluitplanten te g
T nemen, die reeds een lengte van 1-1% M. hebben. Wordt d-e
beplanting niet aangelegd voor houtopbrengst met hars als bij- j
product, maar uitsluitend met het oog op de harswinning, dan
bedraagt de afstand der boomen 4-5 M. De vervuilde grond_ f
tusschen de dennen wordt dan voor het weid­en van vee gebruikt.
Ook de verdere behandeling van het bosch is verschillend al
naar het doel, dat men zich heeft gesteld. Wordt beoogd de
voortbrenging van werkhout met harswinning als bijzaak, dan
kiest men meestal een omloop van 80-120 jaren. Het bosch
wordt op zijn 7de of 8ste levensjaar reeds gedund. In de wijn-
_ streken is dit dunsel veel waard en dekt daar meestal de dun- *
ningskosten. De tweede dunning volgt 6 jaar later. ln ieder geval j
zorgt men het bosch gesloten te houden.
I
l