HomeRapport betreffende de harswinningPagina 3

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

ie f
`. , " 'L
‘‘~ al « 1 ‘ ­
ai? sr ~ i ' ,
I ë' ëlllIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIlllllllIIIllllIIIIllllllIllllllIIIUIIIlIllllllIIllllllIllllllIlIIIIIlIIIllllllllllllllllllllIllllllllIllllllllllllllIlllllllIlllllIIIIIlIIllllllIIIllllIIIIIIIlllllllllllllllllllllä `
"`»m "" EE * ï J
J " Tl " ElllllIIIIIIIIIIIIllIIlilIIIIIIllllIIIIIIllIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIUIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIlllllllIIIlllllIIIlllllIIIIIIIIIIIIlllllIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll),Illlllllllllllllllê
»
‘·r· ,1- ‘.
jj; .vV`
·- *’‘‘ `
’V` i
i ‘'`..` 2
_ ·, Rapport betreffende de harswmmng. r
`IA-
pi Naar aanleiding van de ons verstrekte opdracht om een onder-
’L°F zoek in te stellen naar de wijze van harswinning in Duitschland en
1·', de daarmede verkregen uitkomsten, ten einde daaruit te besluiten, i
Tr i,,i· of het ook voor ons land gewenscht zou zijn de harswinning ter
. .»,. .. . . .
hand te nemen, hebben wij de eer h1eronder onze meenmg ken- l
· j i ,‘‘<· . N
rv ,‘‘· baar te maken. ,
Alvorens echter de uitkomsten onzer onderzoekingen nader te ¥
'‘L,v çmtvouwen, schijnt het ons gewenscht eenige regels te wijden:
a. aan de wijze, waarop de hars tot nu toe in sommige landen `
··c=
-·~,·· _ ‘ ‘o-·»` gewonen werd, om daarna te behandelen:
- Yi .. . . . .. ..
b. de wijze van harsw1nn1ng, zooals die als lZ1]d€l1]k€­ en nood-
maatregel in Duischland werd ingevoerd, en van welker toepas-
sing wij ons persoonlijk op onze reis naar dat land op de hoogte
konden stellen, om eerst dan na te gaan,
LP · · · ·
ii; i.,r c, in hoeverre de Nederlandsche bosschen esch1kt Z1 n om in
· er ¤:‘*ï<l·<aè<rä~ J
de behoefte aan hars en terpentijn te voorzien.
a. De harsvoorziening was voor den oorlog geheel in handen
9,,; .·=·e van Frankrijk en de Vereenigde Staten van Noord-Amemka. Wel _
werd 1n verschdlende andere landen (vooral in Oostenrijk, maar
·.·­` j ...l . . .. . .
` ook in Portugal, Gmekenland, Turkije, Skandmavie en sommige
· :T‘ï‘·:i=ï2ïï·"*¤< ·
‘»ra >
``>