HomeRapport betreffende de harswinningPagina 19

JPEG (Deze pagina), 960.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

4 17
_ wel te mogen aannemen, dat de opbrengst per boom en per jaar
te stellen is op 0.4 K.G.
Rekent men nu, dat in een 40-jarig bosch gemiddeld 1800 boo-
men aanwezig zijn, waarvan er 1200 geschikt zijn om geharst te
j worden, dan zou men met bovenstaande schatting komen tot
j een opbrengst van 480 K.G. per H.A. voor het 1e jaar of voor
j 2400 H.A. op een hoeveelheid van 1.152.000 K.G. Voor de navol-
gende 3 of 4 jaren, dat deze bosschen nog geharst zouden kunnen
worden, zal de opbrengst, door verlies aan stammenaantal en
aan groeikracht van de overblijvende stammen, waarschijnlijk
sterk verminderen.
De totaalinvoer tot verbruik in Nederland van hars (en har-
puis] bedroeg: ‘
in 1914 ongeveer 35.000.000 K.G.,
j in 1915 8.378.000 K.G.,
j in 1916 niet noemenswaard.
j Aan terpentijn werd tot verbruik in Nederland ingevoerd:
in 1914 11.715.000 K.G.,
i in 1915 3.685.000 K.G.,
W in 191-6 niet noemenswaard.
j Men mag nu aannemen, dat in 1914 meer is ingevoerd dan
j voor datzelfde jaar noodig was, omdat men in bijna elken tak
lt van handel en nijverheid een voorraad van grondstoffen tracht j
j te krijgen en te houden. Daarom kon men met den sterk vermin-
derden aanvoer in 1915 nog eenigermate volstaan.
l De hoeveelheid hars nu, die jaarlijks in Nederland beslist
j noodig. is, zou men uit de genoemde invoercijfers kunnen afleiden
j door van de jaren 1914, 1915 en 1916 het gemiddelde te nemen.
1 Wij komen dan op een hoeveelheid van pl.m. 14.000.000 K.G.
j colophonium en 5.000.000 K.G. terpentijn. Q
j Hiervoor zijn noodig aan ruwe hars pl.m. 24.000.000 K.G. Wij
j komen aldus tot de slotsom dat, wanneer alle daartoe geschikte
j ·grove­d·ennenbosschen in Nederland geharst werden [en ten ge-
j volge daarvan na korten tijd geveld zouden worden], zij nog maar
j pl.m. 4 pCt. van de benoodigde hoeveelheid hars zouden kun-
1 nen leveren, wat bij de dichte bevolking en de schaarschte aan
j bosch [pl.m. 7 pCt. van de oppervlakte des lands) niet te ver-
j wonderen is. Het komt ons derhalve niet raadzaam voor om in l
ä ons land tot harswinning over te gaan.
l !
1 w
l l
g 1