HomeRapport betreffende de harswinningPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

16 4
i Nu beslaat volgens het Verslag over den Landbouw in Neder-
5 land over 1916 de oppervlakte naaldhoutbosch 136000 H.A. Dit
j is nagenoeg alles grove­dennenbosch en daarvan bedraagt de
j oppervlakte der bosschen van 40 jaar en ouder naar schatting
ongeveer 3500 H.A.
Deze uitgestrektheid van 3500 H.A. zou dus, wat den leeftijd j
der boomen betreft, voor de harswinning in aanmerking kunnen
J komen. Het lijkt ons echter beter op slechts 2/8 deel, dus onge-
W veer 2400 H.A., voor harswinning te rekenen, daar vooral in
Noord-Brabant vele bosschen voorkomen, welke wel den ge-
noemden leeftijd hebben, doch door onvoldoende ontwikkeling
als gevolg van slechte ontwatering, geringe afmetingen van het
i hout enz. als ongeschikt van de harswinning zullen moeten
worden uitgeschakeld. E
Daar er, in ons land nog nagenoeg geen proeven op het ge-
, bied der harswinning zijn verricht, is het zeer moeilijk te be- j
palen, welke hoeveelheid hars uit één boom gewonnen zal kun-
nen worden.
Wij meenen echter wel te mogen aannemen, dat die hoeveel-
heid geringer zal zijn dan het voor de houtvesterij Chorin opge- {
geven cijfer en wel om de navolgende redenen: ,
1. Op de oude, ongeveer 120-jarige boomen, welke in Chorin à
geharst werden, konden meer wondstrooken gemaakt worden A
en, zooals boven werd medegedeeld, houdt de te winnen hoeveel-
heid hars allereerst verband met het aantal wondstrooken. In ons ä
land zal men moeten volstaan met 2, hoogstens 3 wondstrooken
per boom.
2. Een ouder bosch is veel minder gesloten dan een 40-jarig
bestand, zoodat ook de kroon grooter is en bij een gezonden groei ä
W zal derhalve meer hars afgescheiden kunnen worden dan bij een
i 40·jarig bosch het geval is. De juistheid hiervan blijkt uit de ä
è methode van aanleg der te harsen zeedennenbosschen in Frank- i
rijk, waarbij de boomen ter bevordering der harsvorming, geplant ‘
t worden in 4-5 M. vierkantsverband. .;
3. De kwaliteit van den grond der grove-dennenbosschen, waar- l
bij in Duitschland de proeven genomen werden, is belangrijk
beter dan die der middelmatige grove-dennenbosschen in Neder- ,
land. · « i
Het bovenstaande in aanmerking genomen, meenen wij echter ï
4
l
1. S
`
l l