HomeRapport betreffende de harswinningPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

l
E
l 14
j i
Y Thans dienen nog de navolgende bijzonderheden te worden i
, vermeld: _ j
" De dissel moet steeds bijzonder scherp zijn, daar de wond-
strook voor het goed afvloeien van de hars geheel glad moet zijn, e
Het afdisselen vereischt eenige oefening. Het scherpen geschiedt s
ï met een slijpsteentje of oude vijl, die de vrouwen bij zich dragen. il
De snede wordt geslepen langs den buitenkant en slechts enkele
streken langs de binnenzijde. j
De stand van den dissel ten opzichte van den steel is van be- t
lang, opdat de arbeiders er handig mee kunnen werken en voor- L
komen wordt, dat meer houtlagen worden weggekapt dan noo-
dig is. i
De dissel is van ijzer met stalen snede. De beiteltang is geheel
van staal, de kromming van den bek van den beitel moet zóó T
, zijn, en zij moet bij het inslaan zóó gesteld worden, dat de snede ;
over haar geheele lengte tegelijk den boom aangrijpt. t
Bij het verhoogen van de wondstrook wordt het blikje door g
een passend stukje hout, dat de arbeidster steeds bij zich draagt, t
3.Tg€SlOT€I'1 TCN. €lIld€ verontreinigingen Val`]. de reeds V€I'Z3.Hl€lCl€ T
hars te voorkomen. j
· De tijdruimte vóór het weder afdisselen, welke in Chorin 3--4 4
V dagen is, moet voor elke streek proefondervindelijk worden be-
paald en is mede afhankelijk van het klimaat.
Ten slotte zij hier nog een en ander gezegd over den invloed f
van de harswinning op de houtkwaliteit. Hierover meent Dr. T
Kierzitz het navolgende te kunnen mededeelen: Y
i ln het algemeen gaat de gebruikswaarde van het hout door de
harswinning niet achteruit en wordt althans het kernhout er zeker i
r niet slechter door, daar hierin bij den groven den geen. vloeibare T
T hars aanwezig is en dit dus niet harsarmer wordt.
De harswinning zou n.l. de harsvorming in het hout bevorde­ j
j ren, het hout zou dus harsrijker worden en zelfs te harsrijk
f kunnen worden, zoodat het moeilijker is te bewerken. 2
Hout van Pinus laricio austriaca, dat geharst is, geldt in de om-
streken van het Wienerwald voor zeer duurzaam om zijn hoog
harsgehalte. Dit zou dus wel aantoonen, dat harswinning inder­
daad de harsvorming in het hout in de hand werkt, echter dan
T ten koste van de houtopbrengst.
T Men hoopt in Duitschland, dat de uit de Staatsbosschen en het
i 3
ä l