HomeRapport betreffende de harswinningPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

g .
S
l

g 12
' De aanwas wordt door de wondstrooken en de harsvorming
l natuurlijk in ernstige mate benadeeld, zoodat, al geschiedt de
harswinning op de voor de boomen minst gevaarlijke wijze,
in Chorin en de andere Duitsche Staatsbosschen alleen die
jl bosschen worden geharst, welke na pl.m. 5 jaar geveld zullen
worden. ‘
Bij scheefstaande boomen wordt de naar den grond gekeerde
zijde niet geëxploiteerd, terwijl de wondstrooken aan den anderen f
kant niet evenwijdig aan de lengterichting van den stam worden
gemaakt, doch loodrecht op de bodemoppervlakte.
Het bosch, waarin deze proefnemingen genomen waren en ·ook ï
de hiervoren in andere landen beschreven methoden waren toe-
gepast, was pl.m. 120 jaar oud en sterk gelicht.
De minimumomtrek van de boomen, waarvan hars werd ge-
wonnen, bedroeg pl.m. 70 c.M. `
Naar ons werd medegedeeld, is de hoeveelheid hars, welke
van een bepaald grove­dennenbosch kan worden gewonnen, l
allereerst afhankelijk van het aantal wondstrooken, dat men aan- i
brengt. Men heeft nog geen verschil in opbrengst kunnen vast- 1
stellen van wondstrooken aan verschillende zijden van de boomen
· gemaakt en evenmin cijfermateriaal kunnen verzamel-en omtrent
j het verband tusschen bestandssluiting en harsopbrengst. De groot- i
te van de kroon en de invloed van meerdere dergelijke factoren
was door den korten duur der proefnemingen ook nog niet onder-
zocht. De weersgesteldheid is in zooverre van belang op de hars-
vorming, dat bij eenigszins betrokken, vrij warm weer de meeste i
hars gewonnen wordt.
Bij regen wordt de harswinning gestaakt.
Wel van belang is de kwaliteit van den grond. Op minder
j vruchtbaren bodem wordt minder hars verkregen.
Het bleek bij de harswinning in Duitschland een vraag van
groot belang, vooral in verband met de rentabiliteit van het be-
drijf, of het beter was groote vlakten oppervlakkig onder handen
te nemen, of dat het aanbeveling verdiende het bedrijf te beper- l
ken tot een kleinere oppervlakte en die dan intensiever te be-
handelen. Forstmeister Kierzitz vond in dezen, zooals uit cijfers `
van 1917 is gebleken, dat het beter is een kleinere vlakte te
nemen. Daardoor wordt elke boom vaker behandeld en dit bleek
j noodig om per H.A. een grooteren oogst en dus gunstiger gelde- g
I