HomeRapport betreffende de harswinningPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

11
Wanneer dan begin Mei de periode van harswinning aanvangt,
worden de wondstrooken alle versch aangekapt en wel zóó, dat
zij slechts 1 à 2 c.M. worden verhoogd. De practijk heeft geleerd,
dat de harsvloeiing na pl.m. 24 uur ophoudt en voor de vorming
van nieuwe hoeveelheden hars de boom 2 à 3 dagen onaangeroerd
moet blijven. Harsvloeiing heeft n.l. alleen plaats uit versche
wonden. Na pl.m. 3 dagen wordt dus de wondstrook weer ver-
hoogd, terwijl 2 dagen tevoren met een platten of eenigszins ron-
­ den tinnen lepel [fig. 12) de uitgeloopen hars, alsmede de op de 1
wondstrook aanwezige, nog niet gestolde hars, uit het blikje is
verwijderd. De wondstrook wordt niet verbreed en [behoudt dus
de oorspronkelijke afmeting, waarop zij in Februari werd ge-
maakt, n.l. 12 à 15 c.M.
De uitgeschepte hars, welke vrij zacht is, iets harder dan boter,
en 'nagenoeg wit van kleur, wordt afgestreken aan een ijzerdraad,
dat over een emmer is gespannen. De emmers zijn van hout of
tin; de laatste zijn de lichtste en goedkoopste, derhalve de doel-
` matigste. Elken dag wordt de verzamelde hars uit de emmers in
jj de houten verzamelvaten gebracht. Deze zijn nagenoeg geheel in
den grond gegraven. Het zijn in den regel oude wijnvaten met
een inhoud van pl.m. 100 L., welke pl.m. 100 K.G. hars kunnen
bevatten. Door het verwijderen van den bovensten ijzeren band
kan het deksel er afgenomen worden. Het wordt er, zoolang het
vat niet vol is, los opgelegd en met mos afgedekt om terpentijn­
verdamping zooveel mogelijk tegen te gaan. Dit is dus het ver­
krijgen van vloeihars.
De harsperiode eindigt ongeveer half October. Gedurende dien
tijd wordt de wondstrook 1 à 2 maal ontdaan van de gestolde
krabhars, welke in afzonderlijke vaten wordt verzameld. De
krabhars wordt van de wondstrook verwijderd, doordat de
arbeidster op haar knieën tegen den boom gaat zitten, haar
schort met 2 priernen vaststeekt aan den stam en dan met
een in fig. 11 afgebeeld werktuig de hars verwijdert. De hoe-
danigheid van deze hars is d·oor minder gehalte aan terpen-
tijnolie en onzuiverheden geringer; de kleur is door de onzui-
verhed-en iets donkerder. Aan het einde van het 1ste jaar is
de wondstrook pl.m. 60 c.M. hoog. Elke wondstrook wordt dus
8 à 10 maal per maand verhoogd. Het is de bedoeling de booxnen
· in de houtvesterij Chorin 5-6 jaar te harsen.