HomeRapport betreffende de harswinningPagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

l 10
t komen, 1e. wegens de duurte der ilesschen, 2de omdat het zeer
moeilijk bleek de hars weer uit de flesschen te krijgen.
i Het nadeel van de tapgaten­methode is, zooals reeds voor
, Frankrijk werd medegedeeld, dat bij het langer worden van de
E wondstrook de hars een grooten weg heeft af te leggen tot de
{ verzamelplaats, zoodat onderweg te veel van de waardevolle
terpentijn verdampt. Het op hoogere plaatsen maken van nieuwe
tapgaten is bezwaarlijk en zou ook de waarde van het hout te
zeer benadeelen. ‘
Door Forstmeister Dr. M. Kienitz en zijn zoon Dr. G. A.
Kienitz is toen een andere methode bedacht, waarbij dit bezwaar
wordt ondervangen (z.g. ,,Schwalbenestverfahren"]. In plaats
van een tapgat aan den voet van den boom wordt nu n.l. een
grootere blikstrook, zooals die in fig. 20 is aangegeven, in den
A boom aangebracht. De inhoud van dit blik, wanneer het in den
boom is geslagen, is 150 c.M"‘. Wanneer nu na eenigen tijd de
wondstrook naar boven verlengd is, zoover, dat de afstand van
den bovenkant van de wondstrook tot het blikken plaatje pl.m.
40 c.M. is, wordt dat blikje door middel van een tang uit den W
boom getrokken en hoogerop weder in den boom bevestigd.
Het inslaan, uittrekken en weder bevestigen van het blikje =
geschiedt met behulp van één werktuig. Het is een beitel, die
tevens als tang bruikbaar is [fig. 19).
Met den beitel, waarvan de meest doelmatige kromming be-
paald dient te worden in verband met de gemiddelde dikte der
te harsen boomen, wordt onder een bepaalden hoek een spleet
in den stam geslagen. Vervolgens wordt de beitel er uitgetrokken,
lhet blikje tusschen beitel en tangeinde vastgeklemd en in die
spleet ged·reven. Het blikje mag slechts pl.m. 1 c.M. voor het
vooreind van den beitel uitsteken en wordt van achteren door
een lange nok tegengehouden. Miet dezelfde beiteltang wordt
het blikje er bij verplaatsing weer uitgetrokken en op de boven-
beschreven wijze hooger aan den stam weder ingeslagen (fig. 18).
De dikte van het blikje [vertind ijzerblik]. bedraagt pl.m. % m.M.
Daar de arbeid met deze beiteltang belangrijk lichter is dan
het "maken van de tapgaten, kan dit werk door vrouwen ge-
schieden. De geheele harswinning in Duiischland wordt tegen-
woordig dan ook zooveel mogelijk door vrouwen uitgevoerd. Per
_ dag kunnen zij pl.m. 600 blikjes inslaan. -
l