HomeRapport betreffende de harswinningPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

1
9
werden meerdere smalle wondstrooken aangebracht, waardoor
ook met belangrijk kleinere tapgaten [pl.m. 5 c.M. diep) kon
worden volstaan.
De wijze van werken was de volgende:
In Februari begon men met de voorbereidende werkzaam-
heden. Daarbij werd een deel van den stam, weinig breeder dan
de te maken wondstrook, oppervlakkig van de schors ontdaan
u z.g. rood gemaakt [gerötet), zóó, dat het hout niet werd geraakt.
Dit geschiedde óf met een gewoon trekmest óf met een werktuig,
als op de bijlage afgebeeld is [fig. 16), welk laatste instrument
het voordeel heeft, dat de handen niet te kort langs den boom
komen, zoodat verwondingen daardoor worden voorkomen en
het werk sneller wordt uitgevoerd.
· Het rood maken, dat tot op pl.m. 1 M. hoogte boven den grond
M geschiedt, heeft alleen ten doel het verdere werk te vergemakke-
lijken en oefent geen invloed uit op de meerdere of mindere hars-
: vorming.
Tegelijkertijd werden de tapgaten gem.aakt. Hun aantal is af-
ë hankelijk van de dikte van den boom. In den regel werden er zoo-
* veel gemaakt, dat iets meer dan de helft van den stam onaange-
tast bleef en de groei van den boom dus niet te sterk werd _be-
H nadeeld. Z
Het tapgat werd gemaakt met een lepelbeitel, het z.g. ,,Gran-
deleisen" (fig. 14). Ten einde den inhoud van het tapgat te ver-
grooten, werd met het ,,Vorschlageisen" [fig. 13) een dunne blik-
strook [15 c.M. lang en 4 c.M. breed) aangebracht [fig. 17), zóó,
dat deze de voortzetting vormde van den bodem van het gat.
Ten slotte werd met een dissel [Plätzdechsel, fig. 10) het eerste
begin van de wondstrook gemaakt tot pl.m. 5 c.M. hoog, pl.m.
12 à 15 c.M. breed en 2 à 3 houtlagen diep [daar de harsgangen
alle met elkander in verbinding staan, is dieper inhakken on-
noodig).
Daarna komt men eerst terug bij den aanvang van den eigen-
H lijken harstijd, d. i. begin Mei. Het slaan der tapgaten is een
vrij zwaar werk en dit geschiedt daarom door mannen.
De methode Hughe met de verglaasde aarden verzamelbakjes
[Töpfe) was in Duiischland niet mogelijk, daar deze potjes te
duur zijn in den tegenwoordigen tijd. Ook heeft men getracht de
hars in flesschen op te vangen, doch men is hiervan terug ge-