HomeRapport betreffende de harswinningPagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.26 MB

PDF (Volledig document), 24.70 MB

, 1
!
* 8
m toepassing gebracht. Ook hier wordt aan den voet van den
boom een tapgat (Grandel) gehakt, waarboven men dan een
t breedte strook bast van den boom verwijdert (Lache of Lachte).
Deze omvat een groot gedeelte van den stam [tot 2/:) en wordt
{ door herhaald afbeitelen eenige meters lang.
Ten eind·e te voorkomen, dat de hars niet in maar voorbij het
tapgat loopt, wordt onder aan de wondstrook eene v-vormige
inkeping gemaakt met een bijl en daarin 2 houtspaanders gezet, `
zoodat de hars hierlangs juist in het tapgat vloeit.
Ook het gebruik van aarden potjes, zooals dat in Frankrijk
geschiedt, schijnt in Oostenrijk hoe langer hoe meer ingang te p
vinden. Als opbrengst van Oostenrijksche dennen vinden wij ver-
meld 1.32-4.88 K.G. hars per stam en per jaar.
De leeftijd, die voor de boomen vereischt wordt, voor met .
harswinning kan worden begonnen, bedraagt pl.m. 50 jaar. ,
b. In Duitschland vond in de laatste tientallen van jaren geen
harswinning van eenige beteekenis meer plaats, aangezien de in i
dit land benoodigde hoeveelheden hars en terpentijnolie in vol- ,
doende mate van elders werden aangevoerd. Vroeger was het de
fijnspar, die voor harswinning werd gebruikt.
Nu deze toevoer echter door den oorlog werd afgesloten, was 1
men genoodzaakt, de harswinning in eigen land weder ter hand
te nemen, en daarom werd in den zomer van 1915 een begin ge-
maakt niet het verrichten van proefnemingen, en wel in de hout-
vesterij Chorin, gelegen ten noordoosten van Berlijn, onder leiding
van den beheerder, Forstmeister Dr. B. Kienitz.
Voor de te harsen houtsoort werd de grove den gekozen. Bij
de aldaar gevolgde methode werd vooropgesteld, dat zij vooral
moest geschieden zonder nadeelig voor de boomen te zijn, zoo-
. dat dus de harswinning bijbedriji blijft. Ten einde nu toch de te
1 winnen hoeveelheid hars eenigermate in overeenstemming te
doen zijn met de behoefte, was het dus van belang een zeer een-
voudige methode te bedenken, welke de arbeiders spoedig konden 1
, leeren, zoodat de exploitatie in korten tijd over een groote opper- l
i vlakte in gang gezet kon worden. i
. In tegenstelling met de in Oosienrzjk gevolgde methode werd
bij de eerste proefnemingen niet één groote wondstrook gemaakt.
i welke zich over pl.m. 2/3 van den boomomvang uitstrekt, maav