HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 9

JPEG (Deze pagina), 834.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

. «""""' .`I ···~ ­ ;£’­!i°°’t~""""""""°°"'°"'*"“'°°""""'”"”`»
N `
S
e`€§)e`l* ï
,Q‘~§§”`.<§*i.§` § ( 9 l i
i e «;;$‘ nl
egg? aan ons tafeltje gezeten, verlangende scheen met
$9 s mede te praten. Hij begon aldus: j
· Er is niet veel nieuws mijne heeren; veel geschreeuw
en weinig wol,
' Een krijgsman wint genoeg, al wint hij niet dan tijd. ­-
meen ik wel eens. te hebben hooren zeggen. Zoo
denkt ons bestuur er ook over, want met alle soorten
' van nietigheden houdt het zich bezig: complimen­ j
ten , fraaijigheden en zoogenaamde voorbereidselen. -
Het is als eene dame, die in eene assemblée komt,
aller oogen tot zich trekt, daar plaats neemt ,· maar
eerst duizend pligtplegingen maakt, de plooijen van
haar kleed rangsehikt , rouwt en hervonwt en einde-
lijk, als zij zit, met groote geafecteerdheid zegt: wa¢ v
j is lzel steekt weër van daag. i
Iets dat wij allen zien , iets dat wij allen weten. ,
Intussehen gaan wij er onder, hongeren dood "
en gaan de oude sleur. Neen! dan is het beter op
het eiland van Verbetering , waar een mijner vrien-
den mij schrijft, dat vele veranderingen geschied zijn.
Nieuwsgierig daarvan iets te vernemen , verzoehten i
wij hem ons die mede te willen deelen.
Om kort te gaan, vervolgde hij , want ik heb niet
veel tijd, daar bestond eene eonscriptie, waarbij alle l
jongelingen van een" bepaalden ouderdom eenige ja-
ren het land moeten dienen. Diejongelingen in hunne v
leerjaren uit hunne betrekkingen te rukken, vielhard j,
en ieder die het eenigzins kon bijbrengen, rempla­
ceerde. Het land te dienen, daarop had niemand jj
tegen, en ieder was te wel overtuigd, dat er ter be­ ‘/
waring van orde en tot verdediging van den staat ge-
oefende krijgsknechten noodig zijn, maar de wijze
der ligting was om·egtvaar0Zig,· mijn vriend, die mij lj.
schrijft, een burger winkelier , met acht kinderen ,
heeft daaronder drie, welke tot den dienst verpligt
zijn. Als hij nu voor ieder remplaceert, en elke
remplagant slechts op f 400 berekent, dan olfert hg
aan het land voor den krjjgsdienst f 1200 (die niet V
E
j l