HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 8

JPEG (Deze pagina), 792.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

)n;;_` Y" i D ` ` ` ,. " ’ Av r
t
· S
r ( l K
doen, kunnen het een soldatenpakje laten aantrek­
ken. Die jongens worden geleerd en gedresseerd om
een land te verdedigen dat niemand denkt te ver-·
ontrusten, en dat men beter zoude doen met schop
en spade te leeren bewerken, om derijkdom, die .
het in zich bevat, er te doen uitkomen; maar het
is te vergeefseh gevloten als het paard niet. . . . Niet
pissen wil, wilt gij zeggen? kom er maar plat voor
uit. -­- Ja, ik meen het ook zoo, ging hij voort, maar '
ik val wat kieseh in mijne uitdrukkingen , en houd
niet van al die soort van praatjes, die er hier zoo
veel gehoord worden. Of die soldaatjes ook al tot
lvezuimjgizzg zijn, of voortspruitcn uit de overtui-
ging, dat men het zeer wel met hen doen kan,
weet ik niet. Dit is ten minste zeker, dat zij zoo
wel aan een paleis of aan eene poort kunnen schil-
deren, of op kunnen passen dat hier of daar te-
gen geen publiek gebouw, (met uw permissie ?)
I gewaterd worde, als een oud gediende, voor wien
i zulk een post, bij eenig nadenken , bij eenig gevoel
~ van menschenwaarde, ten uiterste vernederend en
grievend moet zijn. Doch laat ons nu een oogenblik
het kofiijhuis ingaan, eene pijp opsteken, wat uitrus-
ten en een borreltje op het welzijn van het vaderland
drinken.
Niets had ik daarop tegen , en toen ons de gecom-
mandeerde glaasjes bezorgd werden, stelde ik in:
U Heer , zie neder van uw troon
Op den bezitter van den kroon!
Verlicht, verhelder zijn verstand ,
En zegen , God! -- het Vaderland!
hetwelk mijn vriend met klinken beantwoordde, en
na dat wij de couranten, waarvan de meeste vleüende
gouvernementsbladen waren, sommigen nog niet wis-
ten waar zij heen wilden , en weinigen regt ruiterlijk
voor de zaak uitkwamen, zoo wat doorsnulïeld had-
den, begonnen wij weder ons gesprek , waarin zich
een burger van het eiland van Bcz»zrinz;gz`ng mengdc,
· 1