HomeVierde brief van Jan Regtuit, passagier van het schip De Nederlanden, vroeger gevoerd door kapitein KaasPagina 7

JPEG (Deze pagina), 832.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 12.61 MB

*.»« K ·····‘ -
lf x_~l..`i¥,
t
ë tij
ii 7 l
inderdaad soldaten , soldaten van het eiland mn Be- L`
g zuinzging. Ik keek mijne oogen uit het hoofd. Eene
" bende van een paar honderd kwade jongens , waar- ·
l onder er van zeven jaren waren , in monteringpakjes J
gestoken, tippelde ons op de maat voorbij. De con-
dueteur, een lange slier spergie, met snorren en
sépauletten , niet weinig bespot door de aansehouwers,
commandeerde die helden. Die van twaalf jaren,
droegen reeds snaphanen , naar hunne krachten ge-
evenredigd; en de laneiertjes , die nog te voet gin- A
gen , zullen zeker stokpaardjes of gedresseerde bokken
krijgen, of welligt plaatst men een brigadier met
züne onderhoorige manschappen op éézz paard. -­·
Dat die klantjes aljenever lusten , bleek maar al te
klaar, toen , bg het doortrekken van een dorp,
waar zij ingekwartierd waren, mooi besehonken in
de wiegen gevonden werden , en mooi zalig op het j
apèl kwamen. Velen roemden de gastvrüheid dier
dorpelingen, en bekenden, zoo lang zij in dienst
waren , geen betere kwartieren gehad te hebben.
Ik stond gelijk Piet Snot , zij als bepiste nonnen.
komt er voor in de parodie op het verhaal van den
. bode, in Gijsbrecht van Amstel, maar hoe ik stond, j
weet ik waarlijk niet. Ik wensehte mij wel in eenen
spiegel gezien te hebben; maar toenrik zoo dit en J
dat van de kijkers en kgksters gehoord had, (want
bet ontbreekt hier ook niet aan standjes) en toen ik
die bende van schilder Hannis, die mij aan de eerste
kruistogten deed denken , nog naoogde, kwam ik nh; j t‘'' Q
mijne verbijstering, trok m§n’ vriend bij de mouw,
die mg, weêr voortvrandelende, dadelijk vraagdc; Tl
· Welnu , zoudt gij het u beklagen daaraan een geld- W *j
stuk verkeken te hebben? In het minst niet, was { ïj
mijn antwoord , in het minst niet; maar zijn dat dc jij
soldaten van het eiland van 1?em1z'u2;ging F -­­- Ja ,
hernam de Vetweilander; maar er zijn er ook andere, `
doch dit is een nieuw opgerigt korps, bestaande uit
kinderen, welke hunne ouders te zeer tot last zijn. ­·­·
Die zich van de zorg voor hun kroost willen on·t~·
N
t